فرهنگ خراسان, دوره (3), شماره (10), سال (2003-4) , صفحات (113-120)

عنوان : ( مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مریم جمعه اسداباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد

کلمات کلیدی

, تفکرات غیرمنطقی , زنان, مطلقه, غیرمطلقه, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016249,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and جمعه اسداباد, مریم},
title = {مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد},
journal = {فرهنگ خراسان},
year = {2003},
volume = {3},
number = {10},
month = {April},
issn = {1201-3012},
pages = {113--120},
numpages = {7},
keywords = {تفکرات غیرمنطقی ، زنان، مطلقه، غیرمطلقه، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A جمعه اسداباد, مریم
%J فرهنگ خراسان
%@ 1201-3012
%D 2003

[Download]