چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2010-05-11

عنوان : ( تعیین سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین برای رخداد های متوسط تا بزرگ در فلات ایران )

نویسندگان: حسین صادقی , پروین بابائی , امیر صادقی باقرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه برآورد سریع بزرگی زمینلرزه های متوسط تا بزرگ در فلات ایران می باشد. در روش به کار رفته از مقادیر مطلق شتاب رکوردهای جنبش نیرومند زمین در مدت استمرار لرزش انتگرال گیری زمانی می شود. کمیت انتگرال گیری شده، معرف لرزش مؤثر رخداد بوده و از جنس سرعت وکه متناسب با انرژی موج می باشد. انرژی محاسبه شده با کاهش بزرگی و افزایش فاصله تقلیل می یابد. Wu and Teng (2004) رابطه ای را برای کاهیدگی این لرزش موثر با فاصله و بزرگی معرفی کرده اند. در یک فرایند برازش حداقل مربعات، ضرایب رابطه کاهیدگی تعریف شده، تخمین زده شده است.

کلمات کلیدی

, برآورد سریع بزرگی زمینلرزه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016398,
author = {صادقی, حسین and بابائی, پروین and صادقی باقرآبادی, امیر},
title = {تعیین سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین برای رخداد های متوسط تا بزرگ در فلات ایران},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برآورد سریع بزرگی زمینلرزه، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین برای رخداد های متوسط تا بزرگ در فلات ایران
%A صادقی, حسین
%A بابائی, پروین
%A صادقی باقرآبادی, امیر
%J چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2010

[Download]