علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (3), سال (2009-11) , صفحات (158-170)

عنوان : ( تأثیر ترکیبات طبیعی گیاهی بر عمر انبارمانی و ویژگی های کیفی میوه گلابی (رقم شاه میوه اصفهان) )

نویسندگان: مجید علی خانی , مهدی شریفانی , مجید عزیزی ارانی , خدایار همتی , سیدجواد موسوی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر برخی ترکیبات طبیعی بر عمر انبارمانی گلابی رقم شا ه میوه اصفها ن، از پوشش خوراکی موسیلاژ پنیرک و اسانس آویشن استفاده گردید. اسانس آویشن در دو غلظت 250 و 400 میلی گرم در لیتر و موسیلاژ پنیرک در غلظت های خالص و به صورت ترکیبی با روغن بادام به نسبت 5 درصد وزنی استفاده شد . برای بررسی اثر متقابل این دو پوشش نیز در غلظت های ذکر شده به نسبت 20 درصد وزنی م وسیلاژ به اسانس آویشن افزوده شد و فساد، سفتی، اسیدیته، اسیدیته کل،40 و 60 روز پس از انبارداری اندازه گیری شد. نتایج نشان ، طعم و درصد کاهش وزن میوه در زمان های شروع انبارداری، 20 داد که در تیما رهایی که از اسانس آویشن در غلظت های کاربردی یا اضافه شده به موسیلاژ استفاده شد میزان فساد میکروبی میوه کاهش یافت و موجب حفظ سفتی میوه گردید و افزایش مواد جامد محلول در هر مرحله از انبارداری نسبت به شاهد در تیمارهای کا ربردی اسانس آویشن دیده شد. تیمار موسیلاژ پنیرک بر اثر حفظ آب میوه، درصد کاهش وزن میوه را بهتر کنترل نمود و موجب افزایش سفتی و کاهش مواد جامد محلول میوه نسبت به شاهد در هر مرحله از انبارداری گردید . هیچ کدام ازتیمارها بر میزان اسیدیته میوه اثری نداشتند. تیمار اسانس آویشن ب هدلیل خواص آنتی اکسیدانی، باعث حفظ رنگ میوه و به دلیل خاصیت طعم دهندگی موجب افزایش طعم میوه در آزمایش پانل گردید . در ضمن اسانس آویشن در دو غلظت کاربردی موجب کاهش آنزیم پراکسیداز و در نهایت جلوگیری از قهوه ای شدن آنزیمی گردید ولی در مقایسه با تیمار اسید آسکوربیک این کاهش چشم گیر نبود.

کلمات کلیدی

, اسانس, موسیلاژ, گلابی, آویشن, پنیرک, انبارمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016401,
author = {مجید علی خانی and مهدی شریفانی and عزیزی ارانی, مجید and خدایار همتی and سیدجواد موسوی زاده},
title = {تأثیر ترکیبات طبیعی گیاهی بر عمر انبارمانی و ویژگی های کیفی میوه گلابی (رقم شاه میوه اصفهان)},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {3},
month = {November},
issn = {1028-3099},
pages = {158--170},
numpages = {12},
keywords = {اسانس، موسیلاژ، گلابی، آویشن، پنیرک، انبارمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ترکیبات طبیعی گیاهی بر عمر انبارمانی و ویژگی های کیفی میوه گلابی (رقم شاه میوه اصفهان)
%A مجید علی خانی
%A مهدی شریفانی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A خدایار همتی
%A سیدجواد موسوی زاده
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]