پنجمین کنگره ملی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی شکل پذیری و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP )

نویسندگان: احمد شوشتری , محمد بیات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از تکنیک های مقاوم سازی، پوشش محیط پیرامونی اعضای بتنی به ویژه ستونها با استفاده از صفحات FRP می باشد که این صفحات مانند میلگردهای عرضی عمل کرده و باعث ایجاد فشار محصور شدگی در بتن و افزایش مقاومت آن می گردند. این روش که در آن صفحات FRP در جهت عرضی به دور عضو بتنی پیچیده می شوند اصطلاحاً محصور سازی نامیده می شود و باعث تغییر رفتار بتن و در نتیجه تغییر رفتار سازه می گردد. بر این اساس در این پژوهش ابتدا با رفتار بتن محصور شده با FRP آشنا شده و عملکرد آن تحت بارگذاری یکنوا و همچنین بارگذاری سیکلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس مدلهای مختلف ارائه شده برای بیان این رفتار ارزیابی می شوند. در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری بتن محصور شده با FRP در رفتار لرزه ای سازه های بتنی متداول، چندین ساختمان بتن مسلح که بر اساس آیین نامه ایران طراحی شده اند در حالتهای مختلف با و بدون تقویت با FRP مورد ارزیابی قرار گرفته و رفتار لرزه ای آنها با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی بررسی می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد محصور سازی با FRP شکل پذیری سازه و قابلیت استهلاک انرژی سازه را به میزان قابل توجهی افزایش داده و در زلزله های شدید می تواند از فروپاشی سازه جلوگیری کند و بهترین حالت کاربرد آن در نواحی اتصالات تیر و ستون می باشد.

کلمات کلیدی

, FRP, محصور سازی, رفتار لرزه ای سازه, ساختمان بتن مسلح, بهسازی لرزه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016564,
author = {شوشتری, احمد and بیات, محمد},
title = {بررسی شکل پذیری و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {FRP، محصور سازی، رفتار لرزه ای سازه، ساختمان بتن مسلح، بهسازی لرزه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شکل پذیری و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP
%A شوشتری, احمد
%A بیات, محمد
%J پنجمین کنگره ملی عمران
%D 2010

[Download]