بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: FRP


موارد یافت شده: 157

1 - A comparison between the behavior of beams strengthened by FRP sheets and FRCM composites (چکیده)
2 - Enhancing Mechanical Behavior and Energy Dissipation in Fiber-Reinforced Polymers through Shape Memory Alloy Integration: A Numerical Study on SMA-FRP Composites under Cyclic Tensile Loading (چکیده)
3 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنشی مختلف (چکیده)
4 - Experimental study on the tensile load-carrying capacity of steel/GFRP bonding in moisture and acidic environments at high temperature (چکیده)
5 - Predictive models for the peak stress and ultimate strain of FRP confined concrete cylinders with inclined fiber orientations (چکیده)
6 - Shear strengthening of RC beams using FRCM system made with industrial wastes (چکیده)
7 - The effect of tensile reinforcement on the behavior of CFRP strengthened reinforced concrete beams: An experimental and analytical study (چکیده)
8 - بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه مربعی تقویت شده با مصالح CFRP تحت بارگذاری محوری با خروج از مرکزیت (چکیده)
9 - Performance of RC beam-column joints with hybrid GFRP-steel reinforcement under cyclic and axial loads (چکیده)
10 - Performance Based Review and Fine-Tuning of TRM-Concrete Bond Strength Existing Models (چکیده)
11 - Experimental and numerical investigation of shear performance of RC beams strengthened with FRP using grooving method (چکیده)
12 - Bond strength characterization and estimation of steel fibre reinforced polymer - concrete composites (چکیده)
13 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی و مواد پایه سیمانی مسلح الیافی (چکیده)
14 - Prediction of Bond Strength Between Fiber Reinforced Polymers and Concrete Using Artificial Neural Network (چکیده)
15 - مدل‌سازی عددی تیرهای فولادی تقویت‌شده با صفحات CFRP تحت بارگذاری خستگی (چکیده)
16 - Experimental and numerical analyses of damaged-steel plate reinforced by CFRP patch in moisture and the acidic environment under tensile test (چکیده)
17 - بررسی خصوصیات مکانیکی، دوامی و عملکردی ملاتهای ترمیمی پایه سیمانی حاوی ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم (چکیده)
18 - بررسی اثر دمای بستر و اپوکسی در هنگام نصب بر روی مقاومت چسبندگی ورق‌های GFRP با استفاده از دو آزمون جدا کردن با کشش (Pull-off) و با پیچش (Twist-off) (چکیده)
19 - Retrofitting of Core Reinforced Concrete Shear Wall System with Opening Using Steel Plates and FRP Sheets, A Case Study (چکیده)
20 - Predictive model for slenderness limit of circular RC columns confined with FRP wraps (چکیده)
21 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنش بالا و پایین (چکیده)
22 - ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) با جهت‌گیری دوجهته ˚90 و ˚ 0 (چکیده)
23 - بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی ( RCS) (چکیده)
24 - Tensile Behavior of Damaged-steel Plate Strengthened by One-sided CFRP Patch in Acidic Environment (چکیده)
25 - بررسی رفتار تیرهای عمیق تقویت شده با ورق FRP به روش NSM (چکیده)
26 - Determination of the Effective Moment of Inertia for RC Beams strengthened with FRP Sheets Using Multi-Expression Programming (چکیده)
27 - بررسی آماری اثر مقاومت و قطر ستون بر ظرفیت باربری ستون‌های بتنی محصور شده با دورپیچ‌های CFRP (چکیده)
28 - بررسی عملکرد تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با میله‌های FRP به روش نصب نزدیک سطح جانبی (S-NSM) (چکیده)
29 - بررسی ویژگی‌های کششی مصالح SMA-FRP تحت اثر بارگذاری چرخه‌ای (چکیده)
30 - Finite element analysis of rectangular RC beams strengthened with FRP laminates under pure torsion (چکیده)
31 - Analytical study on torsional behavior of concrete beams strengthened with fiber reinforced polymer laminates using softened truss model (چکیده)
32 - اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP (چکیده)
33 - ارزیابی آماری روابط پیشبینی ظرفیت باربری در تیرهای بتنآرمه تقویت شده با ورقهای FRP (چکیده)
34 - GFRP as an alternative for steel nails, development of a model for prediction of creep displacements using experimental tests (چکیده)
35 - بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن مسلح آسیبدیده در خوردگی آرماتور با استفاده از ورقهای GFRP (چکیده)
36 - Effect of Reinforcement Type on the Tension Stiffening Model of Ultra-High Performance Concrete (UHPC) (چکیده)
37 - Reliability Analysis of Available Stress Models for FRP Confined Rectangular Concrete Columns (چکیده)
38 - Predictive model for confinement pressure of partially FRP confined concrete columns (چکیده)
39 - Ultimate stress and strain models for AFRP confined concrete columns with inclined fiber orientation (چکیده)
40 - طرح تقویت بهینه‌ی دال‌های دوطرفه‌ی بتن‌آرمه به کمک ورق‌هایFRP (چکیده)
41 - یابی آزمایشگاهی و تحلیلی تأثیر نسبت میلگرد خمشی و مقاومت فشاری بتن بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده توسط ورقهای CFRP (چکیده)
42 - Effect of concrete strength and longitudinal reinforcement arrangement on the performance of reinforced concrete beams strengthened using EBR and EBROG methods (چکیده)
43 - CHANGES IN SFRP5, WNT5A, HBA1C, BMI, PBF AND INSULIN RESISTANCE IN MEN WITH TYPE 2 DIABETES AFTER 12 WEEKS OF COMBINED EXERCISE (HIIT AND RESISTANCE) (چکیده)
44 - Calibration of bar-Concrete Bond Stress Relationships for Bond Stress Prediction of GFRP Soil Nails Using Experimental Pullout Tests (چکیده)
45 - Experimental Investigation of Bond Stress and Creep Displacements of GFRP Soil Nails Simulated in a Soil Box (چکیده)
46 - Experimental Investigation of the Effect of Hybrid Fiber Lightweight Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars (چکیده)
47 - مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب (چکیده)
48 - Flexural Behavior of Lightweight Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars and Effects of the Added Micro and Macro Fiber (چکیده)
49 - ارزیابی طول موثر پیوستگی روش کاشت الیاف در نصب خارجی به روش سرعت‌سنجی تصویری ذرات (چکیده)
50 - Proposition of new applicable strength models for concrete columns confined with fiber reinforced polymers (چکیده)
51 - Experimental study on effect of EBRIG shear strengthening method on the behavior of RC beams (چکیده)
52 - An experimental investigation on effect of elevated temperatures on bond strength between externally bonded CFRP and concrete (چکیده)
53 - Shear strengthening of RC beams using EBRIG CFRP strips: a comparative study (چکیده)
54 - Effect of fibers and hybrid fibers on the shear strength of lightweight concrete beams reinforced with GFRP bars (چکیده)
55 - Strengthening of circular RC column-foundation connections with GFRP/SMA bars and CFRP wraps (چکیده)
56 - بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر آرایش آرماتورهای کششی بر عملکرد تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP (چکیده)
57 - Strengthening of Two-way RC Slabs with Central Opening (چکیده)
58 - رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP در مقاطع با فولاد کم و زیاد (چکیده)
59 - بررسی تأثیر رطوبت و پیش‌بارگذاری در زمان نصب مصالح FRP بر روی رفتار خمشی تیرهای تقویت شده (چکیده)
60 - Exterior Concrete Beam-column Connection Reinforced with Glass Fiber Reinforced Polymers -GFRP- bars under CyclicL loading (چکیده)
61 - The effect of transverse and flexural reinforcement on deflection and cracking of GFRP bar reinforced concrete beams (چکیده)
62 - تقویت پیچشی تیرهای بتن مسلح مستطیلی با FRP به روشهای شیارزنی و مهار متقابل (چکیده)
63 - Study on the Behavior of RC Beams Strengthened with CFRP Laminates under pure Torsion Using Finite Element Analysis and fib Bulletin 14 Method (چکیده)
64 - رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی دایرهای تقویت شده به وسیله ورق CFRP (چکیده)
65 - بررسی آزمایشگاهی اثر دما بر مقاومت پیوستگی ورق‏ های FRP و بتن (چکیده)
66 - بررسی ترمیم‌پذیری سازه‌های تقویت شده توسط ورقه‌های کامپوزیتی CFRP (چکیده)
67 - Establishment and experimental validation of an updated predictive equation for the development and lap-spliced length of GFRP bars in concrete (چکیده)
68 - Effects of tensile steel bars arrangement on concrete cover separation of RC beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
69 - رفتار پس از ترک خوردگی نمونه های کششی ساخته شده از بتن فوق توانمند، مسلح شده با میلگردGFRP (چکیده)
70 - مدل سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند برای رفتار نمونه های بتنی مسلح شده با میلگردهای الیاف شیشه -GFRP- (چکیده)
71 - Fatigue strengthening of tubular X joint using un-bonded CFRP laminates (چکیده)
72 - مقاوم سازی ستون های بتن مسلح به روش نصب نزدیک سطح و دورپیچی با پلیمرهای مسلح الیافی (چکیده)
73 - بررسی اثر دورپیچ های GFRP به صورت نوارهای مجزا در رفتار ستون های بتن آرمه (چکیده)
74 - بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
75 - Proposed Slenderness Limit for FRP Circular Concrete Column (چکیده)
76 - A New Strength Model for FRP Confined Circular Concrete Columns (چکیده)
77 - بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو (چکیده)
78 - Behavior of Damaged Exterior RC Beam-Column Joints Strengthened by CFRP Composites (چکیده)
79 - Experimental Investigation of Damaged Exterior RC Beam–Column Joints Retrofittrd by FRP Jacketing Kind (چکیده)
80 - تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ ‎ مودال (چکیده)
81 - تأثیر پوشش بتن بر روی مقاومسازی ستونهای بتن مسلحبه روش ترکیبی NSM با میلگردهای GFRP و محصورکننده ورق CFRP (چکیده)
82 - Strengthening and rehabilitation of exterior RC beam–column joints using carbon-FRP jacketing (چکیده)
83 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تقویت اتصالات تیر به ستون بتنی آسیب دیده توسط ورقه های کامپوزیتی CFRP (چکیده)
84 - بررسی تغییر مکان دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده با FRPدر مقابل بار انفجار (چکیده)
85 - بررسی عملکرد پایه پل های بهسازی شده با کامپوزیت های FRP (چکیده)
86 - مقاوم سازی لرزه ای اتصال تیر به ستون داخلی بتن آرمه با ورقه های پلیمری کربنی (چکیده)
87 - بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (GFRP) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار (چکیده)
88 - طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) (چکیده)
89 - تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با استفاده از میله های دست ساز MMFRP (چکیده)
90 - Pre-Cracked Concrete Shear Strengthened with External CFRP Strips (چکیده)
91 - استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین نامه ACI 440.1R-06 در پیش بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP (چکیده)
92 - تحلیل احتمالاتی رابطه های مقاومت بتن محصورشده با FRP و پیشنهاد رابطه های جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی (چکیده)
93 - بررسی رفتار تیرهای وصله‎دار مسلح شده با میلگردهای GFRP به کمک آزمایش‎های‎ استاتیکی و مودال (چکیده)
94 - Predicting the Deflection of RC Beams Strengthened with FRP Laminates (چکیده)
95 - ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
96 - اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI 440.1 در تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
97 - بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
98 - بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
99 - مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب (چکیده)
100 - بررسی بکارگیزی FRP در دیوارهای برشی به منظور کاهش اثر خروج از مرکزیت سازه های نامتقارن (چکیده)
101 - بررسی رفتار اتصالات بتنی تقویت شده با کمک الیافFRP (چکیده)
102 - مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) و بتن در تیرهای وصله‌دار (چکیده)
103 - مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP (چکیده)
104 - تخمین خیز تیرهای مسلح شده با میلگرد FRP بر پایه نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
105 - بررسی نرخ رهائی انرژی کرنشی در تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات FRPزیر اثرجداشدگی مد ترکیبی (چکیده)
106 - بررسی روش های مختلف تقویت برش اصطکاکی نمونه های بتن مسلح- کد B (چکیده)
107 - تاثیر محصورشدگی با FRP بر منحنی اندرکنش نیروی محوری-لنگر خمشی ستونهای بتن مسلح-کد B (چکیده)
108 - Effective Moment of Inertia Prediction of FRP-Reinforced Concrete Beams Based on Experimental Results (چکیده)
109 - تحلیل دقیق تنش های میان رویه در تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق پیشلنی (چکیده)
110 - Calibration of a FE Model of Masonry wall Retrofit by CFRP-Carbon fiber reinforced polymer (چکیده)
111 - Comparing the behavior of reinforced HSC beams whit AFRP bars and Confined HSC beams whit AFRP sheets under bending (چکیده)
112 - Comparing the behavior of reinforced HSC beams with AFRP bars and confined HSC beams with AFRP sheets under bending (چکیده)
113 - استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP (چکیده)
114 - اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی (چکیده)
115 - مدل سازی رفتار عضو تیر- ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP (چکیده)
116 - بررسی رفتار لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات دو بعدی گسل و مقاوم سازی آنها با FRP (چکیده)
117 - بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها با کامپوزیت های CFRP (چکیده)
118 - تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP (چکیده)
119 - تقویت برش پانچینگ دال های تخت با استفاده از صفحات پلیمری- الیافی (CFRP) (چکیده)
120 - بررسی اثرچیدمان ورق هایCFRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار (چکیده)
121 - بررسی تاثیر چیدمان های مختلف ورق های FRP در مقاوم سازی لوله های مدفون بتنی (چکیده)
122 - بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08 (چکیده)
123 - بهسازی لوله های مدفون بتنی با ورق های FRP (چکیده)
124 - بررسی رفتار غیرخطی ستون های بتن آرمه تقویت شده با FRP به روش اجزای محدود (چکیده)
125 - بررسی شکل پذیری و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP (چکیده)
126 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP) (چکیده)
127 - مقاوم سازی دیوارهای بتنی یکطرفه با ورق های FRP در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار (چکیده)
128 - بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی (چکیده)
129 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری (چکیده)
130 - Structural Damage Identification of Reinforced Concrete Beams Strengthened by CFRP Sheets (چکیده)
131 - کاربرد مواد مرکب در بهسازی سازه‌های بتنی (چکیده)
132 - مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران (چکیده)
133 - مروری بر آیین نامه ی تقویت عضوهای بتنی با ورق هایACI 440.2R-08 :FRP (چکیده)
134 - طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده (چکیده)
135 - نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای (چکیده)
136 - روشهای ترمیم سریع و موقت پلهای آسیب دیده از زلزله (چکیده)
137 - بهسازی قابهای بتن آرمه در پلسازی با بهره گیری از FRP (چکیده)
138 - بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود (چکیده)
139 - بررسی اثر لایه های AFRP بر شکل پذیری تیر های بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC ) (چکیده)
140 - تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری (چکیده)
141 - Galvanic Corrossion of Carbon And Steel in Aggressive Environments (چکیده)
142 - بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP (چکیده)
143 - ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی (چکیده)
144 - بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ (چکیده)
145 - punching shear strength of interior slab-column connnections strengthened with carbon fiber reinforced polymer sheets (چکیده)
146 - Studies on damage and FRP strengthening of reinforced concrete beams by vibration monitoring (چکیده)
147 - بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
148 - A comparison between bond strength of steel and GFRP bars in self-consolidating concrete (SCC) (چکیده)
149 - بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن (چکیده)
150 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی (چکیده)
151 - استفاده از ورق های CFRP برای افزایش مقاومت برش پانچینگ دالهای تخت (چکیده)
152 - تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به کمک ورق های CFRP (چکیده)
153 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
154 - Bond strength of glass fiber reinforced polymer reinforcing bars in normal and self-consolidation concrete (چکیده)
155 - Effect of cyclic loading on punching shear strength of slabs strengthened with CFRP sheets (چکیده)
156 - تحلیل عددی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی با استفاده از روش اجرا محدود (چکیده)
157 - بررسی رفتار ستون های بتن آرمة تقویت شده با دورپیچ CFRP تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)