مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (39), شماره (1), سال (2009-7) , صفحات (1-11)

عنوان : ( رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخلهای غیر خطی در سیستمهای قدرت بزرگ تحت استرس )

نویسندگان: سپهر سلطانی , رضا قاضی , ناصر پریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پس از معرفی مختصری از روش اختلال(PT) برای اولین بار رویکردی جدید بر اساس PT جهت ارائه پاسخ ورودی صفر برای سیستمهای غیر خطی بسط داده شده است. کارایی این روش با شبیه سازی و بررسی تداخل های غیر خطی میان کانالهای کنترلی یک UPFC نصب شده در سیستم قدرت SMIB مورد تایید قرار گرفته است. نتایج این روش با نتایج بدست آمده از روشهای دیگر همچون روش مودال خطی، روش شکل نرمال (NF) و روش سری مودال (MS) مقایسه و نواحی اعتبار روشهای تقریبی و همچنین تاثیر درجه غیر خطی سیستم بر روی میزان تداخل مودها مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی و روش سری مودال هر دو ابزاری مناسب جهت تحلیل تداخل های غیر خطی در سیستمهای قدرت شامل ادوات FACTS می باشند.

کلمات کلیدی

, شکل نرمال, سری مودال, روش اختلال, FACTS, UPFC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016715,
author = {سپهر سلطانی and قاضی, رضا and پریز, ناصر},
title = {رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخلهای غیر خطی در سیستمهای قدرت بزرگ تحت استرس},
journal = {مهندسی برق دانشگاه تبریز},
year = {2009},
volume = {39},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-7799},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {شکل نرمال، سری مودال، روش اختلال، FACTS، UPFC},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخلهای غیر خطی در سیستمهای قدرت بزرگ تحت استرس
%A سپهر سلطانی
%A قاضی, رضا
%A پریز, ناصر
%J مهندسی برق دانشگاه تبریز
%@ 2008-7799
%D 2009

[Download]