یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24

عنوان : ( اثرات زمان کاربرد کود دامی و استفاده از انواع کود زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo) )

نویسندگان: محسن جهان , سیدمحمددانیال سالاری , جواد شباهنگ , , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی واکنش گیاه دارویی کدو پوست‌کاغذی به زمان استفاده از کود دامی و انواع کود زیستی، در سال زراعی 88-1387 آزمایشی بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، اجرا شد. فاکتور اصلی، زمان کاربرد کود دامی در دو سطح پاییز و بهار و فاکتور فرعی، انواع کود زیستی در چهار سطح نیتراژین (دارای باکتری‌های Pseudomonas sp. ، Azotobacter sp. و Azospirillum sp.)، باکتری‌های حل‌کننده فسفات یا پی‌اس‌بی PSB (دارای باکتری‌‌های Bacillus sp. و Pseudomonas sp.)، مخلوط نیتراژین و پی‌اس‌بی، و شاهد بودند. نتایج نشان داد که کاربرد بهاره کود دامی بر عملکرد میوه و عملکرد دانه اثر مثبت و معنی‌دار داشت. همچنین، کود زیستی نیتراژین سبب افزایش معنی‌دار عملکرد میوه و دانه شد. برتری کاربرد بهاره کود دامی و استفاده از نیتراژین در تعداد دانه در متر مربع و تعداد میوه در هکتار نیز مشاهده شد. بین عملکرد میوه و عملکرد دانه (92/0R2 =)، در دامنه 10 تا 20 تن میوه در هکتار، رابطه خطی وجود داشت. اگر چه درصد روغن و درصد پروتئین دانه تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت، ولی کودهای زیستی سبب افزایش عملکرد روغن و پروتئین نسبت به شاهد شدند.

کلمات کلیدی

, کدو, عملکرد دانه, کود بیولوژیک, درصد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016759,
author = {جهان, محسن and سالاری, سیدمحمددانیال and شباهنگ, جواد and , and تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم},
title = {اثرات زمان کاربرد کود دامی و استفاده از انواع کود زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo)},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کدو، عملکرد دانه، کود بیولوژیک، درصد روغن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات زمان کاربرد کود دامی و استفاده از انواع کود زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo)
%A جهان, محسن
%A سالاری, سیدمحمددانیال
%A شباهنگ, جواد
%A ,
%A تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم
%J یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2010

[Download]