علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (3), سال (2009-9) , صفحات (1-10)

عنوان : ( اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا )

نویسندگان: علی معتمدزادگان , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , هاشم پورآذرنگ , شبنم حمزه , سیداحمد شهیدی یاساقی , آزاده قربانی حسن سرایی , الهام خانی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش برای بررسی اثر آنزیم پاپایین بر پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا، پروتئین های میوفیبریلار براساس حلالیت در محلول نمکی و حلال نبودن در آب خالص جداسازی شدند. برای هیدرولیز آنزیمی از شرایط فعالیت آنزیمی 40 درجه سانتی گراد به کمک طرح آزمایشی - 5 دقیقه و دمای 80 - 10-300 واحد تیروزین ب هازای هر گرم پروتئین، زمان 90 مقایسه میانگین α=0/ با 4 تکرار در نقطه مرکزی و 5 سطح از هر تیمار استفاده گردید. نتایج در سطح آماری 05 CRCD شدند. براساس نتایج به دست آمده، با افزایش فعالیت آنزیم از 10 به 300 واحد تیروزین، درجه هیدرولیز حدود 7 برابر افزایش می یابد. با افزایش درجه حرارت تا حدود 60 درجه سانتی گراد شدت هیدرولیز زیاد م یشود ولی پس از آن نرخ رشد هیدرولیز کاهش می یابد و تقریباً ثابت می ماند. با افزایش فعالیت آنزیم و زمان اثر آن بر شدت درجه هیدرولیز افزوده م یگردد به طوری که پس از گذشت 90 دقیقه در فعالیت 300 واحد تیروزین درجه هیدرولیز به حدود 15 درصد می رسد. دمای مناسب برای هیدرولیز پروتئین های میوفیبریلار تا رسیدن به میزان مشخصی از هیدرولیز آنزیمی به فعالیت آنزیم بستگی دارد. با افزایش درجه حرارت هیدرولیز از 40 به 60 درجه سانتی گراد میزان هیدرولیز زیاد شده و پس از 60 درجه سانتی گراد با شیب کمتری افزایش می یابد و پس از 65 درجه سانتی گراد تقریباً ثابت باقی می ماند. بررسی اثر آنزیم پاپائین بر میانگین تقریبی طول زنجیر پپتیدی حاصل از هیدرولیز نشان داده که این صفت تح تتأثیر درجه حرارت قرار ندارد بلکه، تابع درجه دوم فعالیت آنزیم و زمان اثر آن می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، طول تقریبی زنجیره ها از کمتر از 10 تا حدود 80 متغیر است. کمترین طول زنجیره در فعالیت های بالای آنزیمی و یا زمان های طولانی مشاهده می گردد. نتایج این آزمایش ها و آزمایش های تکمیلی نشان می دهند که می توان با هیدرولیز آنزیمی پروتئین های مییوفیبریلار ماهی کیلکا ویژگی های آن را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

, کیلکا, پروتئین میوفیبریلار, پاپایین, هیدرولیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016859,
author = {علی معتمدزادگان and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and پورآذرنگ, هاشم and شبنم حمزه and سیداحمد شهیدی یاساقی and آزاده قربانی حسن سرایی and خانی پور, الهام},
title = {اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {3},
month = {September},
issn = {1028-3099},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {کیلکا، پروتئین میوفیبریلار، پاپایین، هیدرولیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا
%A علی معتمدزادگان
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A پورآذرنگ, هاشم
%A شبنم حمزه
%A سیداحمد شهیدی یاساقی
%A آزاده قربانی حسن سرایی
%A خانی پور, الهام
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]