گوش، گلو، بینی و حنجره ایران-Iranian Journal of Otorhinolaryngology, دوره (22), شماره (59), سال (2010-4) , صفحات (25-30)

عنوان : ( بررسی ابعاد آنتروپومتری کمپلکس لب- بینی در پسران 11-17 ساله شهر مشهد با استفاده آنالیز فتوگرافی )

نویسندگان: آرزو جهان بین , ناصر مهدوی شهری , معصومه بقایری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله بررسی کمپلکس لب بینی در پسران 11-17 ساله شهر مشهد با استفاده از آنالیز فتوگرافی است.

کلمات کلیدی

, آنتروپومتری , فتوگرافی , کمپلکس لب , بینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016905,
author = {آرزو جهان بین and مهدوی شهری, ناصر and بقایری پور, معصومه},
title = {بررسی ابعاد آنتروپومتری کمپلکس لب- بینی در پسران 11-17 ساله شهر مشهد با استفاده آنالیز فتوگرافی},
journal = {گوش، گلو، بینی و حنجره ایران-Iranian Journal of Otorhinolaryngology},
year = {2010},
volume = {22},
number = {59},
month = {April},
issn = {2251-7251},
pages = {25--30},
numpages = {5},
keywords = {آنتروپومتری - فتوگرافی - کمپلکس لب - بینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ابعاد آنتروپومتری کمپلکس لب- بینی در پسران 11-17 ساله شهر مشهد با استفاده آنالیز فتوگرافی
%A آرزو جهان بین
%A مهدوی شهری, ناصر
%A بقایری پور, معصومه
%J گوش، گلو، بینی و حنجره ایران-Iranian Journal of Otorhinolaryngology
%@ 2251-7251
%D 2010

[Download]