فرآوری و نگهداری مواد غذایی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (1-12)

عنوان : ( مدلسازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی کیوی توسط شبک ههای عصبی مصنوعی )

نویسندگان: میلاد فتحی , محبت محبی , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از مدل های شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیشگویی سینتیک انتقال جرم کیوی ،40 ، طی فرآیند آبگیری اسمزی استفاده گردید. آبگیری اسمزی در محلول های ساکارز با غلظت 30 90 و 120 دقیقه انجام ،60 ، 40 و 60 درجه سانت یگراد ب همدت 30 ، 50 و 60 درصد و در دماهای 20 شد. برای پیشگویی درصد جذب مواد جامد و کاهش آب از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه با 3 ورودی (شرایط فرآیند) استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی دارای 9 نورون در لایه پنهان بیشترین تطابق را با داده های آزمایشی داشته و قادر به پیشگویی درصد جذب مواد جامد و کاهش آب 0 م یباشد. / 0 و 99 / با ضریب همبستگی ب هترتیب

کلمات کلیدی

, آبگیری اسمزی, شبکه عصبی مصنوعی, سینتیک انتقال جرم, کیوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017093,
author = {فتحی, میلاد and محبی, محبت and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {مدلسازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی کیوی توسط شبک ههای عصبی مصنوعی},
journal = {فرآوری و نگهداری مواد غذایی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2423-3544},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {آبگیری اسمزی، شبکه عصبی مصنوعی، سینتیک انتقال جرم، کیوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی کیوی توسط شبک ههای عصبی مصنوعی
%A فتحی, میلاد
%A محبی, محبت
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J فرآوری و نگهداری مواد غذایی
%@ 2423-3544
%D 2009

[Download]