هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک , 2010-05-19

عنوان : ( اعتبارسنجی مدلهای تابش ترمزی Geant4 در انرژی 19.5 MeV )

نویسندگان: محسن اکبری فسخودی , کورش جاویدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعتبارسنجی مدل‌های فیزیکی Geant4 جهت اطمینان بخشی به گروه‌های کاری و پژوهشی که از این بسته نرم‌افزاری در مواردی چون دوزسنجی، طراحی آشکارساز و غیره استفاده می‌کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. ما جهت اعتبارسنجی مدل تابش ترمزی به شبیه‌سازی یک آزمایش توسط این بسته نرم‌افزاری پرداخته‌ایم. سپس نتایج حاصل از شبیه‌سازی را با نتایج آزمایش مقایسه کردیم تا میزان دقت مدل تابش ترمزی را با توجه به محدوده خطای این آزمایش بسنجیم. نتیجه بررسی‌ها با توجه به آزمون کای اسکوار نشان می‌دهد که فهرست فیزیک الکترومغناطیسی استاندارد و لیورمور در انرژی MeV 5/19و 78=Z نتایج قابل قبولی به دست می‌دهند و نتایج فهرست فیزیک پنلوپه در این انرژی و این Z پذیرفتنی نیست. فهرست فیزیک الکترومغناطیسی استاندارد سرعت بهتر و فهرست فیزیک لیورمور اطمینان‌پذیری بیشتری نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, تابش ترمزی, شبیه سازی, Geant4
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017102,
author = {اکبری فسخودی, محسن and جاویدان, کورش},
title = {اعتبارسنجی مدلهای تابش ترمزی Geant4 در انرژی 19.5 MeV},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تابش ترمزی، شبیه سازی، Geant4},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اعتبارسنجی مدلهای تابش ترمزی Geant4 در انرژی 19.5 MeV
%A اکبری فسخودی, محسن
%A جاویدان, کورش
%J هفدهمین کنفرانس بهاره فیزیک
%D 2010

[Download]