مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (5), شماره (17), سال (2010-12) , صفحات (129-152)

عنوان : ( کاوشی در عملکرد مدیریت اموزشی به عنوان مولفه ای از برنامه درسی پنهان در تربیت ارزشی دانش آموزان )

نویسندگان: صدیقه کاظمی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد مدیران آموزشی که بر تحول عواطف و ارزش های دانش آموزان اثرگذار است، می تواند به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی پنهان مورد توجه قرار گیرد . در این تحقیق که با هدف بررسی نقش برنامه ریزی مدیران آموزشی بر تحول نظام ارزشی دانش آموزان انجام شده، نظریه گریوز مبنای مطالعه تحول نظام ارزشی قرار گرفته است . رویکرد این مطالعه، کیفی بوده که از طریق بررسی موردی و با حضور ی سه ماهه در محیط دبیرستا نی دخترانه در شهر مشهد انجام شد ه است . جمع آوری داده ها از طریق مشاهده فضای فیزیکی مدرسه و کلاس های درس، تعاملات اجتماعی و بین فردی میان مدیر، معاونین و دانش آموزان، مصاحبه نیمه سازمان یافته با مدیر و معاونین و دانش آموزان، بررسی گزارش های مکتوب از فعالیت های قبلی و مصاحبه روا یتی با دانش آموزان مشارکت کننده انجام شد ه است . برای تضمین اعتبار داده ها، از روش های سه سویه سازی و انسجام ساختاری، بررسی مجدد توسط مشارکت کننده ها، کدگذاری مجدد توسط داور دوم و فنون شبه آماری استفاده شده است . یافته های پژوهش نشان می دهند که عملکرد برنامه ریزی مدیران آموزشی ، منجر به تثبیت نظام ارزشی دانش آموزان در سطوح اول تا چهارم نظر یه گریوز شده و پرورش مخاطبان برای ورود به سطوحی از نظام ارزشی مبتنی بر معنویت، یکپارچگی، جامعه محوری و تدبیرمحوری عقیم مانده است.

کلمات کلیدی

, نظام ارزشی, برنامه درسی پنهان, برنامه ریزی, مدیر آموزشی, نظام ارزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017115,
author = {کاظمی, صدیقه and مهرام, بهروز},
title = {کاوشی در عملکرد مدیریت اموزشی به عنوان مولفه ای از برنامه درسی پنهان در تربیت ارزشی دانش آموزان},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2010},
volume = {5},
number = {17},
month = {December},
issn = {1735-4986},
pages = {129--152},
numpages = {23},
keywords = {نظام ارزشی، برنامه درسی پنهان، برنامه ریزی، مدیر آموزشی، نظام ارزشی گریوز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاوشی در عملکرد مدیریت اموزشی به عنوان مولفه ای از برنامه درسی پنهان در تربیت ارزشی دانش آموزان
%A کاظمی, صدیقه
%A مهرام, بهروز
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2010

[Download]