تعلیم و تربیت, دوره (26), شماره (102), سال (2010-12) , صفحات (131-150)

عنوان : ( تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس )

نویسندگان: مریم فلاح رضوی , بهروز مهرام , مجتبی بذرافشان مقدم , جواد صالحی فدردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یادگیرنده بودن سازمان مدارس از رویکردهای نوین در قلمرو مدیریت آموزشی است. در این مطالعه که با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانة مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس انجام شد، خلاقیت و نوآوری، نیاز به موفقیت، مرکزکنترل، ریسک پذیری و تحمل ابهام به عنوان ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران مدارس و مهارتهای فردی، مدلهای ذهنی، یادگیری تیمی، بصیرت مشترک و تفکر سیستمی به عنوان مؤلفه های یادگیرنده بودن سازمان مدارس مورد توجه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علّی - مقایسه ای بوده و جامعة آماری این تحقیق را مدیران و معلمان شاغل در 80 مدرسة مقطع ابتدایی ناحیة 6 مشهد و در سال تحصیلی 87 1386 تشکیل داده است. نمونة مورد نظر در این تحقیق، 320 معلم و 30 مدیر بوده است. در این پژوهش که دارای یک فرضیة اصلی و 9 سؤال و فرضیة فرعی بود، علاوه بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانة مدیران مدارس، ویژگیهای دیگری مانند جنسیت، سابقة کاری مدیران و نوع مدارس ازنظر دولتی و غیرانتفاعی بودن مورد مطالعه قرار گرفت. برای گردآوری داده ها، از دو پرسشنامه 0 و پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی / سنجش سازمان یادگیرنده با پایایی 96 0 استفاده شد. داده ها از طریق آزمونهای آماری مقایسه دو میانگین مستقل وضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. براساس یافته های این پژوهش، به جز عامل دولتی و غیرانتفاعی بودن مدارس، تفاوت معناداری میان یادگیرنده بودن سازمان مدارس مورد مقایسه مشاهده نشد. براین اساس پیشنهادهایی از قبیل فراهم نمودن شرایط برای تمرکززدایی در ساختار نظام آموزش و پرورش و تنظیم برنامه های قابل انعطاف و پویا برای بهر هگیری از ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانة مدیران آموزشی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, سازمان یادگیرنده؛ کارآفرینی, ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه, مدیران آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017116,
author = {فلاح رضوی, مریم and مهرام, بهروز and بذرافشان مقدم, مجتبی and صالحی فدردی, جواد},
title = {تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس},
journal = {تعلیم و تربیت},
year = {2010},
volume = {26},
number = {102},
month = {December},
issn = {1017-4133},
pages = {131--150},
numpages = {19},
keywords = {سازمان یادگیرنده؛ کارآفرینی، ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه، مدیران آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس
%A فلاح رضوی, مریم
%A مهرام, بهروز
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A صالحی فدردی, جواد
%J تعلیم و تربیت
%@ 1017-4133
%D 2010

[Download]