اولین همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی , 2010-02-04

عنوان : ( بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر بهبود تحمل به تنش خشکی ارقام نخود ( Cicer arientinum L.) )

نویسندگان: مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسید سالیسیلیک و MCC تنظیم فرآیندهای مختلف مورفولوژیکی گیاهان ایفا می کند . در این مطالعه، دو ژنوتیپ نخود شامل 361 در شرایط تنش خشکی ( 25 درصد ظرفیت زراعی) و بدون تنش و همچنین غلظت های مختلف اسیدسالیسیلیک ،MCC414 0 و 1 میلی مولار)، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با 3 بار تکرار مورد بررسی قرار / 0و 5 ) گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مشاهدات نشان داد که تنش خشکی ( 25 درصد ظرفیت زراعی ) در هردو ژنوتیپ باعث کاهش وزن خشک اندام هوایی، طول اندام هوایی شد . اثر متقابل ژنوتیپ و (P≤0/ نخود، به صورت معنی داری ( 05 اسید سالیسیلیک تاثیر معنی داری بر کاهش سطح برگ داشت، همچنین تنش خشکی مجموع طول ریشه ها را به صورت معنی داری کاهش داد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر صفات ریشه نشان داد که در شرایط تنش خشکی اسید سالیسیلیک با غلظت 1 میلی مولار در تنش خشکی در مقایسه با شاهد، باعث افزایش معنی داری در و MCC نسبت های وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام هوایی و وزن ریشه به حجم ریشه شد . دو ژنوتیپ 361 در واکنش به غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک واکنش های متفاوتی نشان دادند، بطوریکه اسید سالیسیلیک ،MCC414 در این MCC افزایش داد، ولی طول ریشه در ژنوتیپ 414 MCC 0 میلی مولار طول ریشه را در ژنوتیپ 361 / در غلظت 5 غلظت به صورت معنی داری کاهش یافت.در این راستا برای دستیابی به نتایج دقیق تر به آزمایش های بیشتری نیاز است. (Key word: salicylic acid (SA) , drought stress, chickpea (Cicer arientinum L.)

کلمات کلیدی

, ( Cicer arietinum ) اسید سالیسیلیک, تنش خشکی, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017176,
author = {شوریابی, مریم and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی},
title = {بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر بهبود تحمل به تنش خشکی ارقام نخود ( Cicer arientinum L.)},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {( Cicer arietinum ) اسید سالیسیلیک، تنش خشکی، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر بهبود تحمل به تنش خشکی ارقام نخود ( Cicer arientinum L.)
%A شوریابی, مریم
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی
%D 2010

[Download]