علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (6), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (48-61)

عنوان : ( بررسی تاثیر مدت زمان های مختلف تغذیه جیره پیش آغازین با سطوح مختلف سدیم و تعادل الکترولیتی بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: نسیم بیدار , هادی سیاح زاده , منصور رضایی , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در یک طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل تأثیر تغذیه جیره پیش آغازین در مدت زمان های مختلف (4، 7 و 10 روز) با سطوح مختلف سدیم (15/0، 30/0 و 45/0 درصد) در 3 تکرار بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میزان الکترولیت های سرم خون 240 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه تجاری راس 308 مورد مطالعه قرار گرفت. همراه با افزایش سطح سدیم تعادل الکترولیتی جیره نیز افزایش یافت (200، 250 و 300 میلی اکی والان بر کیلوگرم). علاوه بر تیمارهای فوق یک تیمار شاهد (حاوی 20/0 درصد سدیم) وجود داشت که سایر تیمارها با آن مقایسه شدند. در طول آزمایش مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی و میزان تلفات به طور روزانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تغذیه جیره پیش آغازین به مدت 7 و 10 روز نسبت به تغذیه جیره آغازین (شاهد) منجر به بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل در کل دوره گردید. همچنین، تغذیه جیره پیش آغازین به مدت 7 و 10 روز نسبت به تغذیه به مدت4 روز سبب افزایش مصرف خوراک در دوره آغازین و افزایش وزن در 4 هفته اول پرورش گردید. تغذیه جیره پیش آغازین حاوی 30/0 درصد سدیم با تعادل الکترولیتی 250 میلی اکی والان در کیلوگرم جیره منجر به افزایش مصرف خوراک در دو هفته اول و افزایش وزن در دوره آغازین گردید. در هفته های دوم و چهارم کمترین ضریب تبدیل مربوط به تیمار تغذیه شده با جیره پیش آغازین به مدت 10 روز با 30/0 درصد سدیم و تعادل الکترولیتی 250 میلی اکی والان بر کیلوگرم بود. از نظر تلفات تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نگردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تغذیه جیره پیش آغازین به مدت یک هفته با سطح سدیم 30/0 درصد و تعادل الکترولیتی 250 میلی اکی والان بر کیلوگرم تاثیرمثبتی بر عملکرد جوجه های گوشتی داشت.

کلمات کلیدی

, جوجه های گوشتی, جیره پیش آغازین, سدیم, تعادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017252,
author = {نسیم بیدار and هادی سیاح زاده and منصور رضایی and کرمانشاهی, حسن},
title = {بررسی تاثیر مدت زمان های مختلف تغذیه جیره پیش آغازین با سطوح مختلف سدیم و تعادل الکترولیتی بر عملکرد جوجه های گوشتی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2008},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-3099},
pages = {48--61},
numpages = {13},
keywords = {جوجه های گوشتی، جیره پیش آغازین، سدیم، تعادل الکترولیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر مدت زمان های مختلف تغذیه جیره پیش آغازین با سطوح مختلف سدیم و تعادل الکترولیتی بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A نسیم بیدار
%A هادی سیاح زاده
%A منصور رضایی
%A کرمانشاهی, حسن
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2008

[Download]