چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف تفاله مالت و آنزیم بر عملکرد و ویسکوزیته شیرابه گوارشی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سید جواد حسینی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محمد کاظمی فرد , محمدجواد آگاه , محمد طاهر میرکزهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین سطوح قابل استفاده تفاله مالت در جیره غذایی جوجههای گوشتی و تأثیر مکمل آنزیمی بر عملکرد و ویسکوزیته شیره گوارشی از 288 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس، دریک طرح فاکتوریل 3 2 در قالب طرح کاملاً تصادفی، به 0 درصد / 7 و 15 درصد تفاله مالت، با و بدون 05 / مدت 42 روز استفاده شد. شش تیمار این آزمایش شامل جیرههای حاوی صفر، 5 مکمل آنزیمی بود که ازانرژی و پروتئین یکسان برخوردار بودند. هر تیمار شامل چهار تکرار و به هر تکرار 12 قطعه جوجه اختصاص داده شد. افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در طول دوره آزمایشی، محاسبه شد. در روزهای 21 و 42 دوره آزمایشی ویسکوزیته شیره گوارشی اندازه گیری شد. نتایج نشان دهنده کاهش وزن بدن، اضافه وزن روزانه و نامناسب تر شدن ضریب تبدیل خوراک در جوجه های تغذیه شده با 15 درصد تفاله مالت در مقایسه با گروه کنترل در دوره 21 روز نخست مکمل آنزیمی موجب بهبود وزن بدن و مصرف خوراک و همچنین موجب افزایش اضافه وزن روزانه .( p <0/ آزمایش بود( 05 ویسکوزیته شیره گوارشی در جوجههای تغذیه .( p <0/ جوجههای گوشتی در دوره نخست آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید ( 05 بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش میتوان در جیره غذایی جوجههای .( p <0/ شده با 15 درصد تفاله مالت کاهش یافت ( 05 7 درصد تفاله مالت، در دوره آغازین پرورش و 15 درصد تفاله مالت در دوره رشد استفاده کرد. همچنین مکمل آنزیمی / گوشتی از 5 می تواند موجب بهبود عملکرد جوجههای گوشتی در روز های نخستین پرورش گردد.

کلمات کلیدی

, تفاله مالت, جوجه های گوشتی, عملکرد, مکمل آنزیمی, ویسکوزیته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017362,
author = {حسینی, سید جواد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن and کاظمی فرد, محمد and آگاه, محمدجواد and میرکزهی, محمد طاهر},
title = {تاثیر سطوح مختلف تفاله مالت و آنزیم بر عملکرد و ویسکوزیته شیرابه گوارشی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تفاله مالت; جوجه های گوشتی; عملکرد; مکمل آنزیمی; ویسکوزیته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف تفاله مالت و آنزیم بر عملکرد و ویسکوزیته شیرابه گوارشی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی
%A حسینی, سید جواد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%A کاظمی فرد, محمد
%A آگاه, محمدجواد
%A میرکزهی, محمد طاهر
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]