چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف پری بیوتیک (فرمکتو) و پروبیوتیک (محتویات سکوم کشت شده) بر عملکرد و جمعیت میکرویب دستگاه گوارش جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمد ابریشمی , حسن کرمانشاهی , محمد پیله ور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواهشمند است به فایل پیوست رجوع شود

کلمات کلیدی

, محتویات سکوم کشت شده, جمعیت میکروبی, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017367,
author = {محمد ابریشمی and کرمانشاهی, حسن and پیله ور, محمد},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف پری بیوتیک (فرمکتو) و پروبیوتیک (محتویات سکوم کشت شده) بر عملکرد و جمعیت میکرویب دستگاه گوارش جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {محتویات سکوم کشت شده; جمعیت میکروبی; جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سطوح مختلف پری بیوتیک (فرمکتو) و پروبیوتیک (محتویات سکوم کشت شده) بر عملکرد و جمعیت میکرویب دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
%A محمد ابریشمی
%A کرمانشاهی, حسن
%A پیله ور, محمد
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]