چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20

عنوان : ( اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره های پیش دان و میان دان بر عملکرد جوجه های گوشتی با وزن بیشتر از 2 کیلو گرم )

نویسندگان: شهریار مقصودلو , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی با 450 قطعه جوجه خروس یکروزه به صورت کاملا تصادفی و با ترتیب فاکتوریل 3*3 زمان تعویض جیره پیش دان با میان دان) درپنج تکرار 10 قطعه ای جوجه از سن 1 تا 55 روزگی، انجام شد. از سه سطح انرژی 3000 و 3200 کیلوکالری در کیلوگرم) در سراسر دوره پرورش استفاده شد. جیره های پیشدان و میاندان در ، قابل متابولیسم ( 2800 21 و 26 روزگی تعویض گردیدند و بعد از این تعویض جیره میاندان تا 42 روزگی به صورت آزاد در اختیار جوجه ها ، سنین 16 قرار گرفت. جوجه ها جیره پسدان را از 42 تا 55 روزگی به صورت آزاد دریافت کردند. سطح انرژی دوره پرورش بر وزن بدن در 49 و 55 روزگی تاثیر معنی دار نداشت. ضریب تبدیل با کاهش سطح انرژی به طور معنی .(p < 0/ دار افزایش یافت اما ضریب تبدیل انرژی به اضافه وزن با افزایش سطح انرژی جیره به طور معنی دار افزایش نشان داد ( 05 55 روزگی - 49 و 1 - زمان تعویض جیره پیشدان و میاندان بروزن نهایی بدن، ضریب تبدیل و ضریب تبدیل انرژی به اضافه وزن در 1 تاثیر معنی دار نداشت. برای پرورش جوجه ها با وزن بیشتر از 2 کیلو گرم استفاده از سطح پایین تر انرژی ( 2800 کیلو کالری قابل متابولیسم در کیلو گرم) و تعویض زودتر جیره پیش دان با میان دان (حدود سن 16 روزگی) ممکن است برای مرغدار دارای مزیت اقتصادی بیشتری باش

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, زمان تعویض, پیشدان, میاندان, انرژی قابل متابولیسم, وزن بدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017413,
author = {مقصودلو, شهریار and گلیان, ابوالقاسم},
title = {اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره های پیش دان و میان دان بر عملکرد جوجه های گوشتی با وزن بیشتر از 2 کیلو گرم},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی، زمان تعویض، پیشدان، میاندان، انرژی قابل متابولیسم، وزن بدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره های پیش دان و میان دان بر عملکرد جوجه های گوشتی با وزن بیشتر از 2 کیلو گرم
%A مقصودلو, شهریار
%A گلیان, ابوالقاسم
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]