چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( آنالیز رخسار ههای سنگی و تعیین محیط تشکیل نهشت ههای الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ(شمال نیشابور) )

نویسندگان: داود دهنوی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای انالیز رخساره های سنگی و شناخت عناصر ساختاری نهشتههای سیلیسی اواری الیگوسن زون بینالود، برش باغشن گچ به ضخامت 150 متر واقع در شمال نیشابور انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. انالیز رخساره های سنگی و عناصر ساختاری منجر به شناسایی 14 رخساره سنگی و 4 عنصر ساختاری شده است. رخساره های سنگی دسته بندی شد هاست. عناصر ساختاری (Fl,Fm) و دانه ریز (Sh,Sp,ST,Sr,Sm,Sl) دانه متوسط ،(Gmg,Gcm,Gmm,Gh,Gp,Gt) در 3 گروه دانه درشت می باشند.برمبنای شواهد موجود تشکیل نهشته های الیگوسن به محیط رودخانه برید هبریده نسبت داده شده است. انالیز جهت SB,LV,SG,CH شناسایی شده شامل جریان دیرینه با استفاده از شواهد صحرایی نشان دهنده جهت جریان شمال شرقی به جنوب غربی برای این نهشته ها می باشد.

کلمات کلیدی

, الیگوسن, نیشابور, رخساره سنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017427,
author = {دهنوی, داود and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {آنالیز رخسار ههای سنگی و تعیین محیط تشکیل نهشت ههای الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ(شمال نیشابور)},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {الیگوسن، نیشابور، رخساره سنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز رخسار ههای سنگی و تعیین محیط تشکیل نهشت ههای الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ(شمال نیشابور)
%A دهنوی, داود
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]