پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی )

نویسندگان: علی ملاحسنی , جعفر بلوری بزاز , آزاده راشد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین ضریب عکس العمل خاک، Ks که بیانگر عکس العمل بین فونداسیون و خاک زیر آن است یکی از مسائل پیچیده در مکانیک خاک می-باشد. این ضریب توسط آزمایشات گوناگون مانند آزمایش تحکیم، سه محوری، CBR، بارگذاری صفحه و نیز روابط تئوریک و تجربی که توسط محققین ارائه شده اند تعیین می گردد. از بین این روش ها، استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه، یکی از بهترین روشها بوده و بیشتر از بقیه کاربرد دارد. در این تحقیق سعی گردیده که با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری صفحه برجا و سپس با مدل نمودن این آزمایش در آزمایشگاه، بین نتایج آزمایشات این دو گروه ارتباط ریاضی برقرار نموده تا بتوان ضریب عکس العمل خاک را با انجام آزمایش در آزمایشگاه تعیین نمود. به این منظور ابتدا آزمایش بارگذاری صفحه در محل مورد نظر انجام شد و سپس آزمایش بارگذاری صفحه که در آزمایشگاه مدلسازی شده بود، بر روی نمونه دست نخورده انجام گردید. به منظور مقایسه نتایج و برقراری ارتباط ریاضی بین ضرایب عکس العمل این دو گروه آزمایش (بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی)، نمودارهای بار- نشست آنها ترسیم و ضریب عکس العمل هر نمودار محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. با توجه به رفتار پیچیده خاک و نیز شرایط متفاوت آزمایشات برجا و آزمایشگاهی، نتایج بدست آمده در محدوده این تحقیق منطقی به نظر می رسند. این نتایج می تواند برای تخمین اولیه مورد استفاده مهندسین و محققین قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, ضریب عکس العمل خاک, آزمایش بارگذاری صفحه, برجا, آزمایشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017517,
author = {ملاحسنی, علی and بلوری بزاز, جعفر and راشد, آزاده},
title = {بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ضریب عکس العمل خاک، آزمایش بارگذاری صفحه، برجا، آزمایشگاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی
%A ملاحسنی, علی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A راشد, آزاده
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]