نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( پتروگرافی،آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی آهن در جنوب غربی کریز(کاشمر) )

نویسندگان: سیده محبوبه علمدار , سیداحمد مظاهری , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده مورد مطالعه در 30 کیلومتری شمالغربی شهرستان کاشمر و منطقه جنوب غربی روستای کریز قرار گرفته - است. براساس بررسیهای صحرایی و مطالعات کانیشناسی صورت گرفته عمده سنگهای را واحدهای عمیق ( سینوگرانیت, هورنبلند دیوریت, هورنبلند کوارتز دیوریت,هورنبلند پیروکسن دیوریت) و واحدهای نیمهعمیق (دیوریت پورفیری, هورنبلند دیوریت پورفیری, پیروکسن هورنبلند دیوریت پورفیری, هورنبلند پیروکسن دیوریت پورفیری, بیوتیت هورنبلند دیوریت پورفیری, پیروکسن بیوتیت هورنبلند دیوریت پورفیری, مونزودیوریت پورفیری, هورنبلند پیروکسن مونزونیت پورفیری, پیروکسن هورنبلند مونزونیت پورفیری, پیروکسن مونزونیت پورفیری) و واحدهای آتشفشانی (آندزیت, پیروکسن آندزیت و توف آهکی) تشکیل میدهند که به طور وضوح واحد کربناتی منطقه را فراگرفته است. واحدهای سابولکانیک به همراه واحدهای پلوتونیکی و ولکانیک توسط محلولهای گرمابی شدیدا دگرسان شده و زونهای آلتراسیون پروپلتیک, کربناتی, سیلیسی و آرژیلیک و یا ترکیبی از آنها را بوجود آوردهاست. با توجه به قرار گرفتن محدوده در کمربند پلوتونیکی- ولکانیکی خواف- کاشمر- بردسکن این مجموعه را میتوان برای 6905 اندازهگیری ×10- 5 SI تعیین سیستم کانیسازی آهن مقایسه کرد. پذیرفتاری مغناطیسی در تودههای نفوذی تا در ارتباط است. I شدهاست که میتوان استنباط کرد کانیسازی در این مجموعه با سری گرانیتوئیدهای نوع

کلمات کلیدی

, پتروگرافی, آلتراسیون, آهن, کریز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017730,
author = {علمدار, سیده محبوبه and مظاهری, سیداحمد and رحیمی, بهنام},
title = {پتروگرافی،آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی آهن در جنوب غربی کریز(کاشمر)},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پتروگرافی- آلتراسیون-آهن-کریز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی،آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی آهن در جنوب غربی کریز(کاشمر)
%A علمدار, سیده محبوبه
%A مظاهری, سیداحمد
%A رحیمی, بهنام
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]