هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( تحلیل CRLB تخمین موقعیت هدف در رادارهای MIMO غیرفعال مبتنی بر GSM )

نویسندگان: سیدمحمد سجادی , حسین خوش بین قماش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رادارهای چندورودی-چندخروجی با استفاده از چندگانگی فضایی یا چندگانگی شکل موج توانسته اند باعثبهبود عملکرد رادار گردند استفاده از پردازش چندورودی-چندخروجی در رادارهای چندپایه ای غیر فعال – که در این مقاله برای اولین بار پیشنهاد می گردد – می تواندباعث افزایشSNRو کاهشزمان انتگرالگیری در گیرنده و همچنین بهبود پوششرادار گردد. در این مقاله، کران پایین کرامر-رائو برای تخمین موقعیت هدف با استفاده از این رادارها محاسبه میگردد و بر اساس آن کاهش زمان انتگرال گیری و بهبود پوشش رادار بر اثر افزایش تعدادآنتنهای دریافت و ارسال در رادار غیر فعال مبتنی بر GSM نمایش داده میشود.

کلمات کلیدی

, رادار چندپایهای غیر فعال, رادار چندورودی-چندخروجی, کران پایین کرامر-رائو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017939,
author = {سجادی, سیدمحمد and خوش بین قماش, حسین},
title = {تحلیل CRLB تخمین موقعیت هدف در رادارهای MIMO غیرفعال مبتنی بر GSM},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {رادار چندپایهای غیر فعال، رادار چندورودی-چندخروجی، کران پایین کرامر-رائو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل CRLB تخمین موقعیت هدف در رادارهای MIMO غیرفعال مبتنی بر GSM
%A سجادی, سیدمحمد
%A خوش بین قماش, حسین
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]