نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( بهینه سازی فرمولاسیون Bacillus subtilis جهت مدیریت پوسیدگی ریشه و طوقه خیار توسط قارچ Pythium aphanidermatum )

نویسندگان: فاطمه صفری اصل , حمید روحانی , ماهرخ فلاح رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بقاء Bacillus subtilis در 14 حامل مختلف در شرایط یخچال و درجه حرارت اتاق بررسی شد.تمام حامل ها در 60 روز بقاء خود را حفظ کردند.همچنین شاخص پوسیدگی ریشه در خیار های تیمارهای تیمارشده با حامل کمپوست و گیاه خیار شاهد بدون آلودگی در مقایسه با سایر حامل ها کمتر بود.

کلمات کلیدی

, Bacillus subtilis , پوسیدگی ریشه و طوقه , خیار , Pythium aphanidermatum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017960,
author = {صفری اصل, فاطمه and روحانی, حمید and فلاح رستگار, ماهرخ},
title = {بهینه سازی فرمولاسیون Bacillus subtilis جهت مدیریت پوسیدگی ریشه و طوقه خیار توسط قارچ Pythium aphanidermatum},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Bacillus subtilis ،پوسیدگی ریشه و طوقه ،خیار ، Pythium aphanidermatum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی فرمولاسیون Bacillus subtilis جهت مدیریت پوسیدگی ریشه و طوقه خیار توسط قارچ Pythium aphanidermatum
%A صفری اصل, فاطمه
%A روحانی, حمید
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]