علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2006-12) , صفحات (33-44)

عنوان : ( تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد و خاکستر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , منصور رضائی , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظورتعیین اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی و کلسیم بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری کلسیم وخاکستر استخوان درشت نی، آزمایشی با 480 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه سویه تجاری راس انجام شد. آزمایش با هشت تیمار( 8 نوع جیره غذایی) به صورت فاکتوریل با 4 سطح زئولیت ( 2،1،0 و3 درصد) و 2 سطح کلسیم ( مقدار توصیه شده انجمن ملی تحقیقات 1994 و 70 درصد مقدار توصیه شده ) با 5 تکرار و12 قطعه جوجه در هر تکرار با طرح پایه کاملا تصادفی و در سن 56-7 روزگی اجرا گردید. در طول آزمایش میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی به صورت گروهی و بطور هفتگی اندازه گیری شد. همچنین میزان تلفات بطور روزانه و در طول آزمایش ثبت شد. جهت تعیین قابلیت هظم ظاهری کلسیم و خاکستر استخوان درشت نی در سن 28 روزگی از هر تکرار 2 قطعه جوجه کشتار و محتویات ایلئوم و استخوان درشت نی از لاشه جدا گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزودن زئولیت به جیره، مصرف خوراک در دوره رشد و کل دوره آزمایش بطور معنی داری کاهش یافت ((p< 0/05 . ولی در دوره رشد اختلاف معنی داری از نظر این صفت بین تیمار شاهد (بدون زئولیت) و تیمار حاوی 1 درصد زئولیت مشاهده نشد. افزودن زئولیت در جیره باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی گردید که از نظر آماری معنی دار نبود . استفاده از زئولیت در جیره تاثیری بر درصد لاشه، درصد چربی حفره شکمی، قابلیت هضم ظاهری کلسیم و خاکستر استخوان درشت نی نداشت. کاهش سطح کلسیم در جیره باعث افزایش معنی دار مصرف خوراک در دوره رشد و کاهش اضافه وزن روزانه در این دوره گردید ((p< 0/05. همچنین ضریب تبدیل غذایی بطور معنی داری افزایش یافت. کاهش سطح کلسیم در جیره باعث کاهش معنی دار درصد لاشه و درصد خاکستراستخوان درشت نی شد((p< 0/05. اثر متقابل زئولیت وکلسیم جیره بر درصد خاکستر استخوان درشت نی معنی دار بود((p< 0/05.

کلمات کلیدی

, زئولیت, کلسیم, قابلیت هضم, استخوان درشت نی, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018039,
author = {نصیری مقدم, حسن and رضائی, منصور and حسن آبادی, احمد},
title = {تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد و خاکستر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {2},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {33--44},
numpages = {11},
keywords = {زئولیت، کلسیم، قابلیت هضم، استخوان درشت نی، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد و خاکستر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی
%A نصیری مقدم, حسن
%A رضائی, منصور
%A حسن آبادی, احمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]