دومین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی , 2010-10-26

عنوان : ( مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی نازل سوخت مایع )

نویسندگان: ایمان میرزائی کاخکی , حسن صباحی , محمد پسندیده فرد , ناصر شاله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بخش اول از مدلسازی بویلر نیروگاه توس مشهد به منظور امکان سنجی افزایش راندمان و کاهش آلایند ههای خروجی ارائه شده است که در آن اتمیزه شدن سوخت مایع در نازل سوخ تپاش بویلر این نیروگاه با استفاده از مدلسازی عددی بررسی شده است. به منظور ارائه مدل قابل قبول برای نازل سوخت پاش ابتدا با استفاده از پروسه وایرکات اقدام به برش یک نازل نمونه دریافتی از نیروگاه و ایجاد یک مدل دقیق سه بعدی از آن در محیط نرم افزار سالید ورکس شد. سپس یکی از مجاری سوخت پاش نازل که در آن بخار تحت فشار و با سرعت بالا برای اتمیزه کردن سوخت مایع جریان دارد حل (VOF) مورد بررسی ابعادی قرار گرفت و در نرم افزار تجاری فلوئنت جریان داخل مجرای سوخت پاش با به کارگیری روش نسبت حجمی سیال شد. پس از مدلسازی جریان در داخل مجرای سوخت پاش، مشخص شد که اتمیزه شدن سوخت در داخل مجرای سوخت پاش اتفاق نمی افتد و در خروجی نازل یک جت سیال با شکل سطح مقطع مشخص که توسط بخارهای خروجی با سرعت بالا احاطه شده است تشکیل م یشود. این جت سوخت پس از ورود به بویلر به دلیل نوسانات حاصل از بخار با سرعت بالا در اطراف آن به ذرات ریز سوخت شکسته خواهد شد. حل عددی در خروجی مجرای سوخت پاش، شکل سطح مقطع جت خروجی سوخت و توزیع سرعت بخار و سوخت را در اختیار ما قرار می دهد. با توجه به این داد هها و خصوصیات فیزیکی بخار و سوخت، با استفاده از روابط تحلیلی/آزمایشگاهی موجود در منابع علمی معتبر اقدام به تعیین قطر میانگین سوخت ورودی به بویلر شد. در انتها با توجه به مدلسازی انجام شده برای احتراق در داخل بویلر در بخش دوم از مدلسازی بویلر نیروگاه توس مشهد، تأثیر تغییر در هر یک از پارامترهای کارکردی نازل سوخ تپاش بر راندمان و آلاینده های خروجی از بویلر بررسی شد.

کلمات کلیدی

, اتمایزر, حل عددی, روش VOF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018119,
author = {میرزائی کاخکی, ایمان and صباحی, حسن and پسندیده فرد, محمد and ناصر شاله},
title = {مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی نازل سوخت مایع},
booktitle = {دومین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی},
year = {2010},
location = {تهران - دانشگاه صنعتی شریف, ايران},
keywords = {اتمایزر، حل عددی، روش VOF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی نازل سوخت مایع
%A میرزائی کاخکی, ایمان
%A صباحی, حسن
%A پسندیده فرد, محمد
%A ناصر شاله
%J دومین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی
%D 2010

[Download]