مشهد پژوهی, دوره (2), شماره (3), سال (2009-11) , صفحات (131-154)

عنوان : ( ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال(مطالعه موردی:فضای سبز شهری مشهد) )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , سارا پدرام نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از مدل و مقیاس سروکوال ، عوامل موثر بر کیفیت فضای سبز شهر مشهد از دید مردم شهر شناسایی و همچنین میزان رضایت مندی و اهمیت این عوامل در قالب پنج بعد محسوسات ، قابلیت اطمینان ، پاسخ گویی ، تضمین و همدلی اندازه گیری شده است . نتایج حاصل ازاین تحقیق ، ابعاد کیفیت ذکر شده از دید مردم مشهد را به ترتیب درجه اهمیت و تاثیر گذاری در میزان رضایت آن ها شناسایی کرده است. تحلیل چگونگی و میزان رضایتمندی مردم از ابعاد کیفیت ذکر شده نشان داد که، محسوسات ، قابلیت اطمینان ، پاسخ دهی ، همدلی و تضمین به ترتیب از اهمیت بیشتری برای مردم برخوردار است.نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که در تمامی ابعاد بررسی شده بین کیفیت خدمات ارائه شده با وضعیت مورد انتظار تفاوت معنی داری وجود دارد. واژگان کلیدی کیفیت خدمت ـ سروکوال- محسوسات ـ قابل اطمینان بودن ـ

کلمات کلیدی

, کیفیت خدمات, سروکوال, محسوسات, قابل اطمینان بودن, پاسخ دهی, تضمین, همدلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018139,
author = {ناظمی, شمس الدین and سارا پدرام نیا},
title = {ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال(مطالعه موردی:فضای سبز شهری مشهد)},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-5826},
pages = {131--154},
numpages = {23},
keywords = {کیفیت خدمات، سروکوال، محسوسات، قابل اطمینان بودن، پاسخ دهی، تضمین، همدلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال(مطالعه موردی:فضای سبز شهری مشهد)
%A ناظمی, شمس الدین
%A سارا پدرام نیا
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2009

[Download]