دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی , 2010-11-10

عنوان : ( شناسایی و جداسازی پپتیدهایی با فعالیت ضد میکروبی از لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ )

نویسندگان: مینا معمارپور یزدی , احمد آسوده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیزوزیم یکی از مهمترین پروتئین های سفیده تخم مرغ است که دارای خواص متعددی است. از میان خواص متعدد لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ(HEWL)، فعالیت ضد میکروبی آن جالب توجه است زیرا می توان از آن در داروسازی و علوم تغذیه بهره جست. تاکنون پپتیدهای ضدمیکروبی گوناگونی از این منبع طبیعی شناسایی و جداسازی شده است.HEWL با آنزیم های متعددی نظیر آلکالاز، پپسین و کیموتریپسین هیدرولیز شده و با روشهای گوناگون نظیر cation-exchange chromatography و یا HPLC جداسازی پپتید انجام شده است. اکثر این پپتیدها دارای فعالیت های زیستی متعددی نظیر فعالیت ضد میکروبی و ضدسرطانی می باشند. در این پژوهش به بررسی خواص پپتیدهای حاصل از هیدرولیزات تریپسینی، پاپائینی و ترکیب این دو آنزیم پرداختیم. هیدرولیزات بعد از h2 فعالیت آنزیم جوشانده شد و بعد از اولترافیلتراسیون پپتیدهای زیر10 کیلودالتون با HPLC جداسازی شدند. خاصیت ضدمیکروبی پپتیدهای حاصل با روش سنجش نشر شعاعی(RDA) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پپتیدهای حاصل از هضم به کمک آنزیم تریپسین و تریپسین- پاپائین می توانند فعالیت ضد میکروبی از خود نشان دهند و قادر به مهار رشد باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری گرم منفی کلبسیلا هستند. اما پپتیدهای حاصل از هضم به کمک پاپائین به تنهایی، فعالیت ضد میکروبی از خود نشان نداده اند. از میان فرکشن های موردآزمایش، فرکشن شماره 3 حاصل از هضم به کمک تریپسین و فرکشن های شماره 4و5 حاصل از هضم به کمک ترکیب این دو آنزیم بیشترین فعالیت ضدمیکروبی را از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی

, پپتیدهای فعال زیستی, خاصیت ضدمیکروبی, لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ, هیدرولیزات , تریپسین, پاپائین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018344,
author = {مینا معمارپور یزدی and آسوده, احمد},
title = {شناسایی و جداسازی پپتیدهایی با فعالیت ضد میکروبی از لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ},
booktitle = {دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی},
year = {2010},
location = {رشت, ايران},
keywords = {پپتیدهای فعال زیستی، خاصیت ضدمیکروبی، لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ، هیدرولیزات ، تریپسین، پاپائین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و جداسازی پپتیدهایی با فعالیت ضد میکروبی از لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ
%A مینا معمارپور یزدی
%A آسوده, احمد
%J دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی
%D 2010

[Download]