دانش و توسعه, دوره (16), شماره (29), سال (2010-2) , صفحات (126-161)

عنوان : ( بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان )

نویسندگان: سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , آرزو حبیبی راد , یاسر اسمان دره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه بخش بندی بازار یا شناسایی گروه هایی از مشتریان بانک ها است که به یک طرح بازاریابی، پاسخ یکسان نشان می دهند. بدین منظور از تعداد 640 پرسشنامه به روش نمونه برداری ناحیه ای در قالب واحد خانوار پس از ت عیین روایی (منطقی) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ ) آن استفاده شد . برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای و آزمون کای دو پیرسون استفاده گردید . نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 61 معیار انتخاب بانک در قالب 9 عامل قرار می گیرند که در مجموع بیش از 65 درصد از رفتار مشتریان را در زمینه انتخاب بانک توضیح می دهند. با توجه به عوامل شناسایی شده، از تحل یل خوشه ای دو مرحله ای استفاده شد . نتایج نشان داد، مشتریان بر حسب شباهت پاسخ هایشان نسبت به 9 عامل اصلی، به 3 خوشه (بخش) تقسیم شده اند، همچنین نتایج حاصل از آزمون کای دو پیرسون نشان داد که خوشه ها از نظر سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، میزان درآمد خانواده، میزان درآمد شخصی و میزان استفاده از اینترنت با یکدیگر تفاوت دارند. نتیجه اینکه بهتر است بانک ها به جای آن که تلاش های بازاریابی خود را ب هطور پراکنده و در جهات مختلف جهت دهند، تلاش هایشان را دقیقا بر مشتریانی که برای تامین انتظارات و خواسته های آنها از بالاترین شانس برخوردارند، معطوف نمایند.

کلمات کلیدی

, مزایای مورد انتظار, بخش بندی بازار, تحلیل عاملی, خوشه بندی, خدمات بانکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018354,
author = {مرتضوی, سعید and کفاش پور, آذر and حبیبی راد, آرزو and اسمان دره, یاسر},
title = {بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {16},
number = {29},
month = {February},
issn = {2008-1456},
pages = {126--161},
numpages = {35},
keywords = {مزایای مورد انتظار، بخش بندی بازار، تحلیل عاملی، خوشه بندی، خدمات بانکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان
%A مرتضوی, سعید
%A کفاش پور, آذر
%A حبیبی راد, آرزو
%A اسمان دره, یاسر
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]