پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2007-4) , صفحات (1-8)

عنوان : ( بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum) در منطقه کوشکک استان فارس )

نویسندگان: کوروش احترامیان , جعفر بحرانی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum)، آزمایشی بصورت فاکتوریل .....................

کلمات کلیدی

, زیره سبز؛ کود نیتروژن, تاریخکاشت و کوشکک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018471,
author = {کوروش احترامیان and جعفر بحرانی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum) در منطقه کوشکک استان فارس},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {زیره سبز؛ کود نیتروژن، تاریخکاشت و کوشکک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum) در منطقه کوشکک استان فارس
%A کوروش احترامیان
%A جعفر بحرانی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]