اولین همایش علوم علف های هرز ایران , 2006-01-25

عنوان : ( بررسی اثر تناوب و مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علفهای هرز مزارع جو (Hordeum vulgare) )

نویسندگان: مصطفی اویسی , محمد علی باغستانی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق در سال 1381 به منظور بررسی تاثیر سیستم های تناوب زراعی بر روی تراکم و ترکیب گونه ای علف های هرز .....

کلمات کلیدی

, بانک بذر, تناوب زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018514,
author = {اویسی, مصطفی and محمد علی باغستانی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی اثر تناوب و مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علفهای هرز مزارع جو (Hordeum vulgare)},
booktitle = {اولین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بانک بذر، تناوب زراعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تناوب و مدیریت شیمیایی بر بانک بذر علفهای هرز مزارع جو (Hordeum vulgare)
%A اویسی, مصطفی
%A محمد علی باغستانی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J اولین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2006

[Download]