چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی )

نویسندگان: حمیدرضا عزت پور , محسن حدادسبزوار , جلیل وحدتی خاکی , حسن حمیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، نانوکامپوزیت Cu-Cr/Al2O3 به روش مکانوشیمیایی و از مخلوط اولیه CuO ، Al ،Cu و Cr2O3 با درصدهای مختلف و با استفاده از آسیاکاری پر انرژی تولید شد. اساس تولید این نانوکامپوزیت واکنش های احیایی بود. به طوریکه در حین فرایند اکسیدهای کرم و مس توسط آلومینیوم احیاء شده و محصول نهایی یک کامپوزیت زمینه فلزی شامل محلول فوق اشباع کرم در مس به عنوان زمینه و اکسید آلومینیوم به عنوان فاز تقویت کننده بود. استفاده از مس فلزی اضافی در مخلوط اولیه به عنوان رقیق کننده، امکان کنترل دمای آدیاباتیک و نرخ واکنش را فراهم آورد. نتایج محاسبه پارامتر شبکه بر اساس داده های XRD نشان داد که این پارامتر برای مس در طول فرایند آسیاکاری تغییر نمود. این تغییرات در ثابت شبکه به پدیده حل شدن کرم و تشکیل محلول فوق اشباع کرم در مس مربوط بود. نتایج XRD همچنین نشان داد که با تغییر ترکیب اولیه مخلوط پودری و در نتیجه تغییر دمای آدیاباتیک در نمونه های مورد آزمایش نرخ پیشرفت واکنش ها تغییر نمود. نتایج SEM نشان داد که در زمان های 30 تا 48 ساعت آسیاکاری، پدیده شکست ذرات (ریز شدن ذرات) بر جوش سطحی ذرات (پدیده اگلومره شدن ذرات) غالب بود. بعد از 48 ساعت آسیاکاری، نانوکامپوزیتی حاوی ذرات با اندازه حدود 30 نانومتر حاصل گردید.

کلمات کلیدی

, نانو کامپوزیت , Cu-Cr/Al2O3 , مکانوشیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018734,
author = {عزت پور, حمیدرضا and حدادسبزوار, محسن and وحدتی خاکی, جلیل and حمیدی, حسن},
title = {تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانو کامپوزیت ، Cu-Cr/Al2O3 ، مکانوشیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی
%A عزت پور, حمیدرضا
%A حدادسبزوار, محسن
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حمیدی, حسن
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]