چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( تعیین شرایط بهینه ی تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn در حضور تیتانیوم به روش آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از روش تاگوچی )

نویسندگان: بهزاد ناطق , عباس هنربخش رئوف , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بهینه سازی فاکتورهای موثر بر تشکیل آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn در حضور پودر عنصری تیتانیوم به عنوان افزودنی با روش آلیاژسازی مکانیکی بود. برای این منظور از روش تاگوچی با ماتریس ترکیبی L16 استفاده و پارامتر اندازه گیری شده درصد آمورف شدن تعیین شد. هفت فاکتور مختلف تاثیرگذار مشخص شدند که از این میان زمان آسیاکاری، درصد افزودنی و عامل کنترل فرآیند (PCA) در چهار سطح و سرعت آسیاکاری، نسبت وزنی گلوله به پودر (BPR)، اتمسفر آسیاکاری و نسبت اتمی نیکل به قلع در دو سطح در نظر گرفته شدند. از آنالیز واریانس برای دست یابی به بالاترین درصد آمورفیزاسیون استفاده و شرایط بهینه به این صورت حاصل شد: زمان آسیاکاری 24 ساعت، درصد افزودنی 10%، عدم حضور PCA، سرعت آسیاکاری rpm 250، نسبت وزنی گلوله به پودر 40:1، اتمسفر گاز آرگون و نسبت اتمی نیکل به قلع 3 (25/75). در شرایط یادشده نتیجه ی مورد انتظار 3/93% بود و آزمون تایید نیز از 7/91% آمورف شدن حکایت داشت. هم چنین زمان آسیاکاری با درصد مشارکت 4/51% به عنوان موثرترین فاکتور تعیین شد.

کلمات کلیدی

, سیستم Ni-Sn, افزودنی تیتانیوم, آلیاژسازی مکانیکی, روش تاگوچی, درصد آمورف شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018737,
author = {بهزاد ناطق and عباس هنربخش رئوف and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {تعیین شرایط بهینه ی تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn در حضور تیتانیوم به روش آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از روش تاگوچی},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم Ni-Sn، افزودنی تیتانیوم، آلیاژسازی مکانیکی، روش تاگوچی، درصد آمورف شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین شرایط بهینه ی تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn در حضور تیتانیوم به روش آلیاژسازی مکانیکی با استفاده از روش تاگوچی
%A بهزاد ناطق
%A عباس هنربخش رئوف
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]