پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (3), شماره (5), سال (2011-9) , صفحات (125-147)

عنوان : ( تاثیر ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی برتحول نظام ارزشی با تاکید بر رویکرد تک نگاشت روایی )

نویسندگان: صدیقه کاظمی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ایفای نقش رهبری به عنوان جوهره مدیریت شناخته شده است. در نظام سازمانی مدرسه، تحول نظام ارزشی یادگیرنده ها از جمله اهداف سازمانهای آموزشی قلمداد می شود. سوال اصلی این پژوهش بر چگونگی تحول نظام ارزشی دانش آموزان با اتکاء بر نظریه ارزشی گریوز و متاثر از ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی است . رویکرد به پژوهش، کیفی و راهبرد پژوهش، مطالعه موردی بوده است که از طریق مطالعه ای مبتنی بر پویش روایی و با حضوری سه ماهه در محیط دبیرستان انجام شده است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته با مدیر و معاونین، مشاهده نامنظم از اماکن و تعاملات بین فردی مدیر و معاونین مدرسه با هم و با دانش آموزان، بررسی فعالیتها و مصاحبه روایی با دانش آموزان مشارکت کننده انجام شده است. برای تضمین اعتبار داده ها، از روش - های سه سویه سازی و انسجام ساختاری، بررسی مجدد توسط مشارکت کنندگان، کدگذاری مجدد توسط داور دوم و فنون شبه آماری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد عملکرد مدیران در قبال این مولفه، منجر به تثبیت نظام ارزشی دانش آموزان مورد مطالعه در سطوح دوم تا چهارم این نظریه شده و پرورش مخاطبان برای ورود به سطوحی از نظام ارزشی مبتنی بر معنویت، یکپارچگی، جامعه محوری و تدبیر محوری عقیم مانده است. کلید واژهها: رهبری، مدیر آموزشی، نظام ارزشی، پویش روایی، برنامه درسی پنهان، نظام ارزشی گر

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: رهبری, مدیر آموزشی, نظام ارزشی, پویش روایی, برنامه درسی پنهان, نظام ارزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018764,
author = {کاظمی, صدیقه and مهرام, بهروز},
title = {تاثیر ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی برتحول نظام ارزشی با تاکید بر رویکرد تک نگاشت روایی},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2011},
volume = {3},
number = {5},
month = {September},
issn = {2383-4064},
pages = {125--147},
numpages = {22},
keywords = {کلید واژه ها: رهبری، مدیر آموزشی، نظام ارزشی، پویش روایی، برنامه درسی پنهان، نظام ارزشی گریوز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی برتحول نظام ارزشی با تاکید بر رویکرد تک نگاشت روایی
%A کاظمی, صدیقه
%A مهرام, بهروز
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2011

[Download]