دومین همایش علوم علف های هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) )

نویسندگان: سید احمد حسینی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی تاثیر میزان نیتروژن و دوره های زمانی تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (Zea mays L.)، آزمایشی در سال 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. فاکتور اول، میزان نیتروژن (184 و 368 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم دوره رقابت ذرت با علف های هرز بر مبنای مراحل رشدی ذرت بود. این دوره ها شامل سه سطح عاری از علف های هرز تا مراحل 4، 8 و 12برگی ذرت و سه سطح آلوده به علف های هرز تا مراحل4، 8 و 12 برگی ذرت بود. دو سطح دیگر شامل کرت های عاری از علف هرز و آلوده به علف هرز تا پایان دوره رشد ذرت نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. در این آزمایش تاثیر تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت معنی دار بود و با افزایش مدت زمان تداخل علف های هرز عملکرد دانه کاهش یافت. اما افزایش میزان نیتروژن از 184 کیلوگرم در هکتار به 368 کیلوگرم در هکتار تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه ذرت نداشت و در مواردی (تیمارهای آلوده تا 12 برگی و تداخل تمام فصل) به دلیل فشار زیاد رقابت از سوی علف های هرز، افزایش نیتروژن موجب کاهش عملکرد دانه ذرت شد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: عناصر غذایی, عملکرد دانه, کاهش عملکرد, رقابت علف های هرز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018772,
author = {حسینی, سید احمد and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.)},
booktitle = {دومین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: عناصر غذایی، عملکرد دانه، کاهش عملکرد، رقابت علف های هرز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.)
%A حسینی, سید احمد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J دومین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2008

[Download]