همایش آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها و راهکارها , 2010-12-08

عنوان : ( آسیب شناسی کتاب های درسی دانشگاهی در رشته تاریخ )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تدوین کتاب های درسی برای رشته تاریخ موضوعی چند وجهی است که در باره ضرورت یا عدم ضرورت آن دیدگاه های مختلفی وجود دارد.درعمل انتشارات سمت با چاپ مجموعه ای از کتاب های تاریخی این کار را به مرحله عمل رسانده است.با این حال به نظر می رسد،این کتاب ها مورد توجه جدی استادان قرار نگرفته اند. مقاله حاضر می کوشد با نقد این کتاب ها وارائه ویژگی های کتاب درسی مطلوب دانشگاهی،چارچوبی مناسب برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد نماید.

کلمات کلیدی

, کتاب درسی, آموزش تاریخ, دانشگاه, متن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018834,
author = {عباسی, جواد},
title = {آسیب شناسی کتاب های درسی دانشگاهی در رشته تاریخ},
booktitle = {همایش آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها و راهکارها},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کتاب درسی، آموزش تاریخ، دانشگاه، متن درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی کتاب های درسی دانشگاهی در رشته تاریخ
%A عباسی, جواد
%J همایش آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، آسیب ها و راهکارها
%D 2010

[Download]