مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (1), سال (2010-11) , صفحات (109-132)

عنوان : ( بررسی الگوی سازمان دهی برنامه درسی جاری سطح یک حوزه علمیه و ارایه ویژگی های مطلوب آن با توجه به رویکرد تلفیقی مضمون محور )

نویسندگان: سیدجواد قندیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت سازمان‌دهی محتوای درسی سطح یک حوزة علمیه و ارائة ویژگی‌های مطلوب آن بر اساس رویکرد تلفیقی مضمون محور بوده است. در این راستا، پس از مطالعة مبانی نظری و مصاحبة اولیه با تعدادی از استادان حوزوی، ویژگی‌های مربوط به سازمان‌دهی محتوای درسی حوزه شناسایی گردید. بر اساس این مجموعه مطالعات، پرسشنامه‌ای که حاوی گویه‌های مربوط به سازمان‌دهی محتوا در وضع موجود و مطلوب می‌باشند، طراحی گردید. پس از آن، تعداد 115 نفر (حدود نیمی از جامعة مورد مطالعه) از استادان و طلاب پایة ششم سطح یک حوزه، در مورد این ویژگی‌ها قضاوت نمودند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، بارزترین مشخصه‌های سازمان‌دهی محتوای درسی جاری عبارتند از: تنظیم محتوا با عنوآن‌های مستقل درسی، رعایت تقدم و تأخر عناوین و محتوای دروس تعیین شده در مرکز برنامه‌ریزی توسط اساتید و طلاب، انبعاث نظم موجود در محتوای دروس صرفاً از ساختار رشته‌های علمی مربوطه. موارد یاد شده ویژگی‌های الگوی دانش‌محوری می‌باشند. از طرفی انتظار می‌رود سازمان‌دهی محتوا در شرایط مطلوب دارای این ویژگی‌ها باشند: مطالعات و مباحثات طلاب حول مسایل و مضامین مربوط به واقعیات زندگی تنظیم شوند؛ رشته‌های مختلف (ادبیات، فقه، اصول و...) در جهت حل مسایل و موضوعات واقعی، با یکدیگر مرتبط و هماهنگ شوند؛ مضامین و موضوعات جامع و کلی، مقدم بر موارد جزیی باشند؛ و ارتباط محتوای دروس، به‌گونه‌ای باشد که طلاب قادر شوند تجربیات و یادگیری‌های گذشته‌شان را با یادگیری‌های حال و آینده مربوط سازند.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: سطح یک حوزة علمیه, تلفیق مضمون محور, الگوی سازمان‌دهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019023,
author = {قندیلی, سیدجواد},
title = {بررسی الگوی سازمان دهی برنامه درسی جاری سطح یک حوزه علمیه و ارایه ویژگی های مطلوب آن با توجه به رویکرد تلفیقی مضمون محور},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2010},
volume = {11},
number = {1},
month = {November},
issn = {1608-2842},
pages = {109--132},
numpages = {23},
keywords = {واژه‌های کلیدی: سطح یک حوزة علمیه، تلفیق مضمون محور، الگوی سازمان‌دهی محتوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوی سازمان دهی برنامه درسی جاری سطح یک حوزه علمیه و ارایه ویژگی های مطلوب آن با توجه به رویکرد تلفیقی مضمون محور
%A قندیلی, سیدجواد
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2010

[Download]