پژوهش های تولید گیاهی, دوره (16), شماره (3), سال (2010-3) , صفحات (119-133)

عنوان : ( بررسی اثر دما و زمان انبار داری پیاز، روی رشد رویشی و زایشی گل مریم Polianthes tuberosa L. )

نویسندگان: راضیه اکبری , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گل مریم از نظر تجاری- زینتی یکی از گل های بسیار مهم است که اهمیت آن به دلیل پتانسیل بالای گل ها در صنعت گل بریده جهان، جذابیت، ماندگاری و عطر بسیار بالای گل ها می باشد. کشت و پرورش این گل ها از طریق پیاز صورت می گیرد، شرایط انبارداری پیازها پس از برداشت در کنترل فرآیند گلدهی از آغازش تا شکوفایی نقش کلیدی دارد به طوری که می توان با کنترل این شرایط، زمان گلدهی را متناسب با شرایط بازار و تقاضا تنظیم نمود. در این آزمایش اثر تیمارهای دمایی مختلف 5،18، 25، 30 درجه سانتی گراد طی زمان های 4 و 8 هفته، روی زمان و درصد جوانه زنی پیازها، تعداد برگ و رشد رویشی گیاهچه ها، زمان ظهور و قطر اولین گلچه، طول گل آذین و زمان برداشت بررسی شد. آزمایش بصورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین ها از طریق آزمون چند دامنه دانکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در تیمار دمای 25 و 30 درجه سانتی گراد دوره رشد و گلدهی کوتاهتر شد و گیاهچه ها سریع تر به رشد و گلدهی رسیدند. درصد و زمان جوانه زنی و همچنین رشد رویشی در دمای 4 درجه سانتی گراد به ویژه در مدت زمان 8 هفته بسیار پائین بود (26 درصد و 63 روز پس از کشت) و تنها تعداد بسیار معدودی از گیاهان وارد فاز گلدهی شدند که کیفیت بسیار پایینی داشتند. در تیمار دمای 25 و 30 درجه سانتی گراد در مدت زمان 8 هفته، طول ساقه گل دهنده، تعداد و قطر گلچه ها کاهش یافت . بیشترین طول گل آذین مربوط به دمای 30 درجه سانتی گرا د طی مدت زمان 8 هفته (18 سانتی متر) بود تیمارهای مختلف انبارداری اثر معنی داری روی تعداد کل گره ها نداشتند. دمای 25 درجه سانتی گراد در زمانهای 4 و 8 هفته به عنوان شرایط مطلوب برای انبار پیاز پیاز گل مریم پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, زمان انبار داری, دمای انبار داری, کیفیت گلدهی , گل مریم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019122,
author = {راضیه اکبری and تهرانی فر, علی},
title = {بررسی اثر دما و زمان انبار داری پیاز، روی رشد رویشی و زایشی گل مریم Polianthes tuberosa L.},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2010},
volume = {16},
number = {3},
month = {March},
issn = {2322-2050},
pages = {119--133},
numpages = {14},
keywords = {زمان انبار داری، دمای انبار داری، کیفیت گلدهی ، گل مریم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر دما و زمان انبار داری پیاز، روی رشد رویشی و زایشی گل مریم Polianthes tuberosa L.
%A راضیه اکبری
%A تهرانی فر, علی
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2010

[Download]