پژوهش های صنایع غذایی, دوره (3), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (57-71)

عنوان : ( تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با مواد کمک صاقی بر ویژگی های کیفی و رنگ آب انار )

نویسندگان: صمد بدبدک , جواد حصاری , مهدی کاشانی نژاد , سیدمحمدعلی رضوی , سمیرا سرحدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تیمارهای مختلف با مواد کمک صافی بر شاخص های کیفی و رنگ آب انار واریته ملس بود. تیمارهای مورد بررسی در شرایط شفاف سازی سرد شامل آنزیم پکتولیتیک، آنزیم پکتولیتیک-ژلاتین-بنتونیت، آنزیم پکتولتیک-ژلاتین-سیلیکاسل، آنزیم پکتولیتیک-ژلاتین-بنتونیت-سیلیکاسل، ژلاتین-بنتونیت، ژلاتین-سیلیکاسل، ژلاتین-بنتونیت-سیلیکاسل بودند. روشهای شفاف سازی بر شاخص های کیفی و رنگ آب انار تاثیر معنی داری (05/0>P) داشت. تیمار آنزیم پکتولیتیک-ژلاتین-بنتونیت-سیلیکاسل بالاترین میزان شفافیت (80/91=660T%)، مقدار پکتین (06/0 گرم در 100 گرم)، ویسکوزیته (08/2 سانتی پواز) و کمترین میزان ثابت تجزیه (85/8%) در مقایسه با سایر تیمار ها(05/0>P) داشت. در آب میوه حاصل از این تیمارافت قابل توجهی از نظر خصوصیات کیفی مهم در صنعت آب میوه مانند: بریکس، pH، اسیدیته و آنتوسیانین کل (افت حدود 81/20%) رخ نداد. هم چنین از نظر شاخص های رنگ نیز این تیمار بیشترین کاهش را در اندیس قهوه ای شدن (7/53%)، رنگ پلیمری (85/40%)، رنگ آنتو.سیانینی (35/20%) و رنگ ناشی از تانن (63/35%) ایجاد کرد. در نهایت تیمار آنزیم پکتولتیک (120پی پی ام) -ژلاتین (300پی پی ام)-بنتونیت (200پی پی ام)-سلیکاسل (500پی پی ام) به عنوان تیمار بهینه برای انجام عملیات شفاف سازی آب انار به روش کلاسیک پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, شفاف سازی, مواد کمک صافی, آنتوسیانین, آب انار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019224,
author = {صمد بدبدک and جواد حصاری and مهدی کاشانی نژاد and رضوی, سیدمحمدعلی and سمیرا سرحدی},
title = {تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با مواد کمک صاقی بر ویژگی های کیفی و رنگ آب انار},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-515X},
pages = {57--71},
numpages = {14},
keywords = {شفاف سازی، مواد کمک صافی، آنتوسیانین، آب انار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با مواد کمک صاقی بر ویژگی های کیفی و رنگ آب انار
%A صمد بدبدک
%A جواد حصاری
%A مهدی کاشانی نژاد
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A سمیرا سرحدی
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2010

[Download]