پژوهش های صنایع غذایی, دوره (5), شماره (2), سال (2009-4) , صفحات (75-87)

عنوان : ( تأثیر بسته های محتوی نانو ذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و ظاهری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی )

نویسندگان: ناصر ولی پور مطلق , محمدتقی حامدموسویان , سید علی مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با توجه به خاصیت ضد میکروبی و مقاومت بسته های محتوی نانوذرات نقره در مقابل نفوذ گازها از جمله اکسیژن، تأثیر این بسته ها در افزایش کیفیت و ماندگاری زرشک با بسته های پلی اتیلن رایج مورد مقایسه قرار گرفت. در این راستا مشخصه های میکروبی مختلف و رنگ دانه های زرشک بررسی شدند. آزمایشهای میکروبی بر اساس استانداردهای ملی ایران انجام شد و داده های بدست آمده بوسیله نرم افزار Spss 15 مورد بررسی اماری قرار گرفتند که کاهش رشد میکروبی را در مورد کپک و شمارش کلی باکتریها برای بسته های محتوی نانوذرات نقره با غلظت های 1 درصد و 2 درصد در مقایسه با بسته های پلی اتیلن نشان دادند. بررسی رنگ ظاهری نمونه ها نیز بر اساس میانگین رنگ قرمز و درصد روشنایی عکس های گرفته شده از دانه های زرشک و به کمک نرم افزار فتوشاپ 10 انجام شد که بررسی آماری داده های بدست آمده بوسیله نرم افزار Spss 15 نشان داد رنگ ظاهری زرشک مورد مطالعه در بسته های محتوی نانوذرات نقره با غلظت بالاتر از 1 درصد از رنگ قرمز و درصد روشنایی بیشتری به نسبت نمونه های مربوط به بسته های پلی اتیلن معمولی برخوردار بودند. بسته های با غلظت های پایین از نانوذرات نقره در حد 200 ppm اثر قابل توجهی بر افزایش کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی نشان ندادند.

کلمات کلیدی

, زرشک, بسته های نانوسیلور, نانوذرات نقره, میکروارگانیزم, خاصیت ضد میکروبی, پلی اتیلن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019227,
author = {ولی پور مطلق, ناصر and حامدموسویان, محمدتقی and مرتضوی, سید علی},
title = {تأثیر بسته های محتوی نانو ذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و ظاهری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2009},
volume = {5},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-515X},
pages = {75--87},
numpages = {12},
keywords = {زرشک، بسته های نانوسیلور، نانوذرات نقره، میکروارگانیزم، خاصیت ضد میکروبی، پلی اتیلن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر بسته های محتوی نانو ذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و ظاهری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی
%A ولی پور مطلق, ناصر
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A مرتضوی, سید علی
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2009

[Download]