هجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( مقایسه پردازش داده های ماهواره ای به روش نقشه برداری زاویه طیفی و مطالعات صحرایی در کانی شناسی زونهای آلتراسیون در منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری خوپیک، جنوب غربی بیرجند )

نویسندگان: آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پردازش تصاویر ماهواره ای به روش نقشه برداری زاویه طیفی یکی از روشهای مفید، آسان و کم هزینه در بارزسازی زونهای آلتراسیون در مرحله پی جویی به خصوص در کانسارهای مس پورفیری است. این روش می تواند محلهای محتمل برای کانی سازی را مشخص کند و یک ایده اولیه از کانیهای آلتراسیونی موجود در منطقه و نحوه توزیع آنها ارائه دهد. اگرچه که ممکن است نقشه آلتراسیون بدست آمده از پردازش تصاویر ماهواره ای هماهنگی کامل با نقشه آلتراسیون تهیه شده برپایه مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی بعدی را نداشته باشد. این مسئله با مقایسه نقشه های آلتراسیونی بدست آمده از پردازش ماهواره ای آستر و مطالعات صحرایی- آزمایشگاهی در منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری خوپیک در جنوب غربی بیرجند تایید شد. بسیاری از کانیهای هیدروکسیل دار شاخص زونهای آلتراسیون، طیفهای جذبی و انعکاسی بسیار نزدیک به هم دارند که این مسئله باعث همپوشانی موقعیت این کانیها در تصویر می شود و گاه ایجاد اختلاف می کند. ترکیب شیمیایی و ساختار داخلی برخی کانیها متغیر است و بر روی طیف جذبی- انعکاسی کانی تاثیر می گذارد. ممکن است طیف کانی انتخاب شده از کتابخانه طیفی دیجیتالی نرم افزار با طیف آن در منطقه مورد نظر به دلیل اختلافات ترکیبی- ساختاری، تفاوتهایی داشته باشد. این مسئله باعث می شود تا همه موقعیتهای آن کانی بدرستی بارزسازی نشود و بسیاری نقاط ناشناخته باقی بماند. همچنین برخی کانیها که گسترش محدودی در ناحیه دارند، ممکن است اصلاً در پردازش مشخص نشوند. تشخیص کانیهای رسی هیپوژن از سوپرژن نیز تنها در مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی مشخص می گردد. همچنین بسیاری از نقاط دیگر مثل مزرعه های روستایی و یا مصنوعات بشری مثل بندهای خاکی به دلیل حضور کانیهای رسی، خود را در این پردازش نشان می-دهد که ممکن است با آلتراسیون آرژیلیک حاصل از یک کانی سازی اشتباه شود.

کلمات کلیدی

, خوپیک, آستر, نقشه برداری زاویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019301,
author = {ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {مقایسه پردازش داده های ماهواره ای به روش نقشه برداری زاویه طیفی و مطالعات صحرایی در کانی شناسی زونهای آلتراسیون در منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری خوپیک، جنوب غربی بیرجند},
booktitle = {هجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {خوپیک، آستر، نقشه برداری زاویه طیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه پردازش داده های ماهواره ای به روش نقشه برداری زاویه طیفی و مطالعات صحرایی در کانی شناسی زونهای آلتراسیون در منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری خوپیک، جنوب غربی بیرجند
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J هجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]