علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (1), سال (2010-1) , صفحات (423-429)

عنوان : ( بررسی اثر شیر سویا بر بقای باکتری های Lactobacillus Acidophilus در طی نگهداری نوشیدنی ماست پروبیوتیک )

نویسندگان: تکتم یاسمنی فریمانی , مرتضی خمیری , مصطفی مظاهری طهرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پری بیوتیک ها، ترکیبات غذایی غیرقابل هضمی هستند که با تحریک انتخابی رشد یا فعالیت یک یا تعدادی از باکتری ها درروده، اثرات مفیدی را در میزبان به جای می گذارند. فرآورده های پروبیوتیک، در صورتی که در مقادیر مناسبی مصرف شوند، با بهبود میکروفلور داخلی بدن به طور مؤثری از نظر تغذیه ای و تامین سلامت بر میزبان اثر می گذارند. مصرف فرآورده های سین بیوتیک (حضور هم زمان پروبیوتیک و پری بیوتیک) اثرات سودمندتری بر سلامت مصرف کننده دارد. در این مطالعه، اثر جایگزینی شیر سویا با شیر معمولی (حاوی ترکیبات پری بایوتیک) در 3 سطح 0، 30 و 50 درصد (وزنی/ وزنی) بر بقای Lactobacillus Acidophilus در طی 6 هفته نگهداری بررسی شد. بررسی آماری نتایج نشان داد که جایگزینی شیر سویا سبب افزایش معنی دار در تعداد باکتری های پروبیوتیک زنده در مقایسه با نمونه شاهد گردید (05/0>P) و امتیاز طعم نمونه ها با افزایش درصد شیر سویا کاهش یافت. به طورکلی، در تمام نمونه ها با گذشت زمان نگهداری، تعداد باکتری های پروبایوتیک زنده،pH و مطلوبیت طعم کاهش و اسیدیته افزایش یافت. کلیه نمونه های دارای شیر سویا، در پایان دوره نگهداری کمترین تعداد باکتری های پروبایوتیک (log CFU/g 6)، طبق استاندارد FIL/IDF برای محصولات پروبایوتیک را داشتند.

کلمات کلیدی

, شیر سویا , Lactobacillus Acidophilus , نوشیدنی ماست پروبیوتیک , نگهداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019327,
author = {تکتم یاسمنی فریمانی and مرتضی خمیری and مظاهری طهرانی, مصطفی},
title = {بررسی اثر شیر سویا بر بقای باکتری های Lactobacillus Acidophilus در طی نگهداری نوشیدنی ماست پروبیوتیک},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {16},
number = {1},
month = {January},
issn = {1028-3099},
pages = {423--429},
numpages = {6},
keywords = {شیر سویا ، Lactobacillus Acidophilus ، نوشیدنی ماست پروبیوتیک ، نگهداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر شیر سویا بر بقای باکتری های Lactobacillus Acidophilus در طی نگهداری نوشیدنی ماست پروبیوتیک
%A تکتم یاسمنی فریمانی
%A مرتضی خمیری
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]