مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (1), سال (2010-7) , صفحات (3-16)

عنوان : ( تاثیر و نقش کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در افزایش هوش هیجانی وسازه های مربوطه )

نویسندگان: آذر حسینی فاطمی , رضا پیش قدم , صفورا ناوری فارمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که هوش هیجانی (EQ) بیش از ضریب هوشی ((IQ می‌تواند در موفقیت زندگی و تحصیلی نقش ایفا کند (گلمن، 1995). از این رو چگونگی ارتقای سواد هوش هیجانى مورد توجه بسیاری از محققان در این حوزه قرار گرفته است. از میان رویکردهای مختلف برای افزایش این هوش به نظر می‌رسد کلاس‌های زبان انگلیسی با توجه به ماهیتشان قادر به انجام این مهم باشند. پژوهش حاضر در صدد بررسی تأثیر و نقش کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی بر افزایش هوش هیجانی و سازه‌های مربوط به آن برآمده است. بدین منظور دو گروه کنترل به ترتیب از دبیرستان‌ها و مؤسسات زبان انتخاب گردیدند

کلمات کلیدی

, هوش هیجانی, سواد هیجان, ضریب هوشی, درون فردى, میان فردى, کنترل استرس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019392,
author = {حسینی فاطمی, آذر and پیش قدم, رضا and ناوری فارمد, صفورا},
title = {تاثیر و نقش کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در افزایش هوش هیجانی وسازه های مربوطه},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2010},
volume = {42},
number = {1},
month = {July},
issn = {2383-2878},
pages = {3--16},
numpages = {13},
keywords = {هوش هیجانی، سواد هیجان، ضریب هوشی، درون فردى، میان فردى، کنترل استرس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر و نقش کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در افزایش هوش هیجانی وسازه های مربوطه
%A حسینی فاطمی, آذر
%A پیش قدم, رضا
%A ناوری فارمد, صفورا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2010

[Download]