علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (12), شماره (3), سال (2005-8) , صفحات (44-51)

عنوان : ( جداسازی، شناسایی و بررسی چگونگی توزیع نژادهای بیفیدو باکتریوم در برخی از افراد ایرانی )

نویسندگان: مرتضی خمیری , حمیدبهادر قدوسی , سید علی مرتضوی , علی خامسان , احمد درخشان , فخری شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی پراکندگی گونه های مختلف بیفید و باکتریوم ها و تعیین گونه های برتر بود که بیشترین توزیع آنها در بین تعدادی از افراد ایرانی می باشد. برای این کار از نمونه های مدفوع افراد استفاده شد. با بررسی هزاران کلنی رشد یافته بر روی محیط بیرنز، 50 سویه بیفید و باکتریوم از 90 نفر در چهار گروه سنی جدا شد. 70 درصد نمونه های آزمایش شده دارای بیفید و باکتریوم بوده است. خصوصیات فیزیولوژی و بیوشیمیایی این باکتری ها با استفاده از تست های مرفولوژیک، بیوشیمیایی و آنزیمی بررسی گردید. 62 درصد از باکتری های بررسی شده به عنوان بیفید و باکتریوم لانگوم، 22 درصد بیفید و باکتریوم بیفیدوم و 2 درصد بیفید و باکتریوم کتنولاتوم شناسایی شدند. 14 درصد از این باکتری ها از نظر الگوی تخمیر کربوهیدرات ها مشابه هیچیک از بیفید و باکتریوم های شناخته شده نیستند و برای اولین بار گزارش می شوند. نتایج نشان می دهد که بیفید و باکتریوم لانگوم و بیفید و باکتریوم بیفیدوم بیشترین فراوانی را در بین گونه های ایرانی دارا می باشند و بر این اساس برای تهیه فرآورده های لبنی حاوی بیفید و باکتریوم، استارترهای واجد این گونه ها پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, بیفید و باکتریوم, پروبایوتیک, سویه های ایرانی, جداسازی و شناسایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019410,
author = {خمیری, مرتضی and قدوسی, حمیدبهادر and مرتضوی, سید علی and علی خامسان and احمد درخشان and شهیدی, فخری},
title = {جداسازی، شناسایی و بررسی چگونگی توزیع نژادهای بیفیدو باکتریوم در برخی از افراد ایرانی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2005},
volume = {12},
number = {3},
month = {August},
issn = {1028-3099},
pages = {44--51},
numpages = {7},
keywords = {بیفید و باکتریوم، پروبایوتیک، سویه های ایرانی، جداسازی و شناسایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی، شناسایی و بررسی چگونگی توزیع نژادهای بیفیدو باکتریوم در برخی از افراد ایرانی
%A خمیری, مرتضی
%A قدوسی, حمیدبهادر
%A مرتضوی, سید علی
%A علی خامسان
%A احمد درخشان
%A شهیدی, فخری
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2005

[Download]