علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (2), سال (2000-10) , صفحات (61-70)

عنوان : ( بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین )

نویسندگان: افتخارالسادات شجاع الدینی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین

کلمات کلیدی

بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019420,
author = {شجاع الدینی, افتخارالسادات and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری},
title = {بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2000},
volume = {14},
number = {2},
month = {October},
issn = {1029-4791},
pages = {61--70},
numpages = {9},
keywords = {بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین
%A شجاع الدینی, افتخارالسادات
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2000

[Download]