شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی قابلیت های کشت سلولی در سلول های بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش سفید نژاد نیوزلندی )

نویسندگان: مروارید ساعی نسب , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفت در درمان بیماریهای مختلف با استفاده از سلول درمانی، نیازمند فراهم آمدن شرایط متعددی است که از جمله آنها می توان بهیافتن منابع سلولی جدید که قابل دسترس بوده و روش استخراج آنها ساده و کم هزینه باشد، اشاره نمود. جهت نیل به چنین اهدافی در پژوهش حاضر به و مطالعه برخی از ویژگیهای این سلولها پرداخته شد. بدین منظور پس از in vitro بررسی قابلیت سلولهای بلاستمایی جهت کشت در شرایط 10 روز پس از قرارگیری - ایجاد سوراخ در لاله گوش خرگوش سفید نژاد نیوزلندی، حلقه های پانچ شده به محیط کشت منتقل گردیدند. حدود 7 حلقه ها در محیط کشت، سلولهای بلاستمایی از آنها ریزش کردند. به منظور تعیین نیازمندیهای این سلولها، محیط کشت هایی با غلظتهای مختلف در اختیار آنها قرار گرفت. نتایج حاصل از شمارش سلولی نشان داد که این سلولها از چنان قدرت تکثیری برخوردار (FBS) سرم جنینی گاو 5% ) نیز رشد قابل ملاحظه ای دارند. در مرحله بعد، جهت بررسی قدرت پاساژ این سلولها، مراحل ) FBS هستند که حتی در غلظتهای پایین پاساژ سلولی به طور متوالی انجام گرفت و مشخص شد که این سلولها حداقل تا پاساژ 40 از قابلیت رشد و تکثیر خوبی (دقیقاً مشابه پاساژهای 30 و 40 نشان داد که هیچ اختلاف قابل ،20 ،15 ،10 ، اولیه) برخوردار هستند. همچنین مقایسه مورفولوژیکی سلولها طی پاساژهای صفر، 5 توجهی در شکل ظاهری آنها در پاساژهای مختلف وجود ندارد. از سوی دیگر انجام مراحل انجماد و خروج از انجماد نشان داد که این سلولها قادرند پس از خروج از انجماد (در پاساژهای پایین و بالا)، همانند قبل به رشد و تکثیر خود ادامه دهند.بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که با اینکه سلولهای بلاستمایی به طور کامل تعیین هویت نشده اند و تحقیقات در این زمینه هم اکنون در حال انجام است، اما استخراج چنین سلولهایی با قابلیت تکثیر و رشد چشمگیر، می تواند امید بخش یافتن راهی برای استخراج ساده سلولهایی با خاصیت بنیادی باشد تا شاید بتوان با شناخت مکانیسم های دخیل در ایجاد آنها، به منابع سلولی مشابه در انسان دست یافت.

کلمات کلیدی

, سلولهای بلاستمایی, کشت سلولی, سلول درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019665,
author = {ساعی نسب, مروارید and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا},
title = {بررسی قابلیت های کشت سلولی در سلول های بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش سفید نژاد نیوزلندی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سلولهای بلاستمایی، کشت سلولی، سلول درمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت های کشت سلولی در سلول های بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش سفید نژاد نیوزلندی
%A ساعی نسب, مروارید
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]