چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2010-12-03

عنوان : ( بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , قزلسوفلو، عباسعلی , الهام سادات خالقی میران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بندهای تاریخی به علت فرسایش و تخریب مصالح سازنده به مرور زمان، سرریز آب از روی بدنه، بهرهبرداری نامناسب دچار تخریب شدهاند و چنانچه مرمت خاصی در مورد آنها صورت نگیرد، امکان شکست و تخریب آنها وجود دارد. بند تاریخی اخلمد نمونهای از بندهای پایهای ایران میباشد که در فاصله 17 کیلومتری جنوب غرب شهر چناران در استان خراسان رضوی واقع شده است. گذشت زمان و ترواش آب صورت گرفته در بدنه و سنگ بستر از جمله عواملی است که منجر به فرسایش شدید مصالح بدنه و توسعه کارست در سنگ بستر بند شده است. تزریق آزمایشی در این بند تاریخی به منظور بررسی تزریقپذیری با هدف بهسازی بدنه و سنگ بستر صورت گرفت. نتایج تزریق آزمایشی بیانگر تزریق پذیری بدنه و سنگ بستر آهکی میباشد.

کلمات کلیدی

, بند تاریخی اخلمد, بهسازی, تزریق آزمایشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019912,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and قزلسوفلو، عباسعلی and خالقی میران, الهام سادات},
title = {بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {بند تاریخی اخلمد، بهسازی، تزریق آزمایشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A قزلسوفلو، عباسعلی
%A خالقی میران, الهام سادات
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]