چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( بررسی نشت و مدل سازی آب های زیرزمینی در ایستگاههای W7 و 7 Nخط 7 مترو تهران )

نویسندگان: محمود شهبازی اوروند , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات مهم در ساخت ایستگاههای مترو در زیر سطح آب زیرزمینی، مشکل ورود آب به گود ایستگاهها است. از 25 ایستگاه خط 7 مترو تهران حدود 12 ایستگاه 19 و 4 متری قرار دارد. به منظور مقابله با آب زیرزمینی و جلوگیری از متأثرشدن / بهترتیب در اعماق 5 W و 7 N مشکل آب زیرزمینی دارد. سطح آب زیرزمینی در ایستگاههای 7 در اثرگودبرداری و آبکشی، دیوار آببند دیافراگمی احداث میگردد. در اینصورت تراوش آب به درون گود فقط از کف W برجهای مسکونی 20 طبقه مجاور ایستگاه 7 استفاده گردیده است. با توجه به تحلیلهای صورت گرفته توسط این نرمافزار، دبی ورودی به SEEP/W امکانپذیر میباشد. برای محاسبه نشت از کف گود، از نرمافزار صورت پذیرفته SLIDE با استفاده از نرمافزار N 225 تخمین زده شده است. مدل سازی آب های زیرزمینی و تخمین نرخ جریان در ایستگاه 7 m3/day ایستگاه در حدود 10 سانتی متر در ثانیه تعیین گردید. - 10 تا 4 - است. براین اساس تحلیل آب های زیرزمینی در گود ایستگاه مترو مورد نظر با مقادیر مختلف ضریب تراوایی، در بازه 6

کلمات کلیدی

, مترو, خصوصیات خاک, تونل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019964,
author = {شهبازی اوروند, محمود and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی نشت و مدل سازی آب های زیرزمینی در ایستگاههای W7 و 7 Nخط 7 مترو تهران},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {مترو، خصوصیات خاک، تونل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نشت و مدل سازی آب های زیرزمینی در ایستگاههای W7 و 7 Nخط 7 مترو تهران
%A شهبازی اوروند, محمود
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]