پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (9-16)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانو امولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80 )

نویسندگان: مسعود نجف نجفی , رسول کدخدایی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

- 5 و 10 درصد وزنی) و سوربیتان منو - 9 ، در این تحقیق، خصوصیات امولسیون روغن در آب تثبیت شده با مخلوط کازئ ینات سدیم ( 2 0 درصد وزنی) / 0 و 6 /4 ،0/ 5 و 7) و غلظتهای مختلف نمک کلرورکلسیم ( 2 ، های ( 3 pH 1 درصد وزنی) در / 1 و 5 ،0/5) (Tween اکتادکنوئات ( 80 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تولید امولسیون از یک دستگاه مولد امواج فراصوت با قدرت 750 وات و فرکانس 20 کیلوهرتز برای مدت زمان 3 دقیقه در حداکثر شدت صوت استفاده شد و قطر متوسط، سطح مخصوص و توزیع اندازه قطرات امولسیون اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که به طور اندازه گویچهها کاهش یافت، هر چند بر هم کنش بین آنها در بعضی موارد باعث افزایش اندازه Tween کلی با افزایش غلظت کازئینات سدیم و 80 کوچکترین اندازه .(p< و غلظت یون کلسیم تأثیر معنی داری بر اندازه متوسط قطرات و سطح مخصوص آنها داشت ( 0.05 pH قطرات گردید. تغییرات و در غیاب یون کلسیم مشاهده شد. حضور یون کلسیم در محیط موجب افزایش Tween 80 % غلظت 10 % کازئینات سدیم و 1 ،pH = قطرات در 7 .(p< 0% یون کلسیم افزایش معنی داری را در اندازه متوسط قطرات موجب نگردید ( 0.001 / اندازه قطرات گردید. با این وجود، غلظت

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: امواج فراصوت, نانوامولسیون, کازئینات سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020018,
author = {مسعود نجف نجفی and رسول کدخدایی and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانو امولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-4161},
pages = {9--16},
numpages = {7},
keywords = {واژههای کلیدی: امواج فراصوت، نانوامولسیون، کازئینات سدیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانو امولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80
%A مسعود نجف نجفی
%A رسول کدخدایی
%A مرتضوی, سید علی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2010

[Download]