اولین همایش عصب روان شناسی بالینی ایران , 2011-02-14

عنوان : ( بررسی مقایسه ای کنش سیستم بازداری در کنترل سطح اضطراب وقضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر )

نویسندگان: علی غنائی چمن آباد , سهیلا خلجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای کنش سیستم بازداری در کنترل سطح اضطراب و قضاوت اخلاقی دانش آموزان دخترمبتلا به ADHD و دانش آموزان دخترعادی مقدمه: نقص ساختاری در حیطه های قشر جلویی پیشانی واختلال کنشی نواحی مذکور در گروه دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی ونقص توجه مورد وفاق جدید ترین تحقیقات می باشد، با عنایت به نقشی که ناحیه پره فرونتال در قضاوت اخلاقی وبازداری ایفائ می نماید، پژوهش حاضر به بررسی این نکات می پردازد که آیا با عنایت به یافته های پیشین مبنی برآسیب در نواحی پره فرونتال، این نقص به اختلال در کنترل سطح اضطراب وقضاوت اخلاقی این گروه از کودکان منجر می شود خیر؟ با توجه به نقص ساختاری در سیستم بازداری واندازه نامتعارف لوب فرونتالف هدف پژوهش حاضر عبارت از بررسی تاثیر این نقایص در سطح اضطراب ونحوث قضاوت اخلاقی در کودکان دختر بیش فعال با کودکان دختر گروه کنترل می باشد.

کلمات کلیدی

, قضاوت اخلاقی, اضطراب, ساختار وکنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020131,
author = {غنائی چمن آباد, علی and خلجی, سهیلا},
title = {بررسی مقایسه ای کنش سیستم بازداری در کنترل سطح اضطراب وقضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر},
booktitle = {اولین همایش عصب روان شناسی بالینی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قضاوت اخلاقی، اضطراب، ساختار وکنش CNS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای کنش سیستم بازداری در کنترل سطح اضطراب وقضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر
%A غنائی چمن آباد, علی
%A خلجی, سهیلا
%J اولین همایش عصب روان شناسی بالینی ایران
%D 2011

[Download]