پژوهشنامه بازرگانی, دوره (20), شماره (5), سال (2001-10) , صفحات (125-167)

عنوان : ( اثرات توزیعی تغییر فنی در کشاورزی ایران: یک تحلیل تعادل عمومی کاربردی )

نویسندگان: مرتضی قره باغیان , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تئوری اقتصاد خرد تعادل عمومی

کلمات کلیدی

, تغییر فنی, تعادل عمومی کاربردی, کشاورزی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020196,
author = {مرتضی قره باغیان and همایونی فر, مسعود},
title = {اثرات توزیعی تغییر فنی در کشاورزی ایران: یک تحلیل تعادل عمومی کاربردی},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2001},
volume = {20},
number = {5},
month = {October},
issn = {1735-0794},
pages = {125--167},
numpages = {42},
keywords = {تغییر فنی، تعادل عمومی کاربردی، کشاورزی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات توزیعی تغییر فنی در کشاورزی ایران: یک تحلیل تعادل عمومی کاربردی
%A مرتضی قره باغیان
%A همایونی فر, مسعود
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2001

[Download]